Kursplan för Genusvetenskap C

Gender Research C

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-22
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Genusvetenskap A och B, 60 hp, eller Feministiska studier A och B, 60 hp

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera och problematisera genusvetenskapliga teorier och teoriutveckling
 • diskutera och självständigt tillämpa genusvetenskaplig vetenskapsteori och metodologi
 • självständigt identifiera, avgränsa och genomföra en mindre forskningsuppgift
 • självständigt producera en genusvetenskaplig kandidatuppsats
 • självständigt och kritiskt granska andras arbete och ta emot och integrera kritik av sitt eget
 • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra på ett självständigt sätt

Innehåll

Kursen består av tre delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap med fokus på självständig tillämpning och kritiska förhållningssätt. Särskilt vikt läggs vid träning i ett vetenskapligt förhållningssätt.

C1: Genusvetenskapliga texter 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om genusvetenskaplig teoriutveckling. Den utgår ifrån ett urval genusvetenskapliga texter och teman, där fokus ligger på närläsning, diskussion och kritiska förhållningssätt.

C2: Genusvetenskaplig metodologi 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad kunskap om genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning.

C3: Självständigt arbete på kandidatnivå 15.0 hp

Delkursen ger färdigheter i att producera en genusvetenskaplig text. Vidare ger den fördjupad träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier samt individuell uppsatshandledning. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom skriftligt PM och muntlig redovisning av PM samt skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM och skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 3 examineras genom självständigt arbete och opposition på annan students självständiga arbete.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.