Kursplan för Musikanalys: noterad musik

Analysing Notated Music

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU069
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: Kandidatexamen. God notläsningsförmåga.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Vid kursens slut, förväntas studenten kunna

- redogöra för musikaliska processer, strukturer och konventioner i västerländsk noterad tradition.
- kritiskt värdera olika angreppssätt, teorier och metoder i musikanalys.
- definiera forskningsämnen lämpliga för analytiska frågeställningar, relevanta för olika typer av noterad musik, och bedriva självständigt analytiskt arbete i samspel med angränsande litteratur.

Innehåll

Kursen behandlar musikanalytiska metoder och idétraditioner, däribland följande.:

- fasta och dynamiska genre- form- och stiltraditioner och dessas terminologier och begreppsapparater.
- reduktiva och skiktbaserade analysmodeller.
- hermeneutiska, semiotiska och metaforiska analysmodeller.
- frågor rörande intentionalitet, verkbegrepp, värdering och tolkning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga hemuppgifter samt aktivt seminariedeltagande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.