Kursplan för Statistisk programmering med hjälp av R

Statistical Programming with R

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST105
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-11-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp statistik.
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall:

 • kunna använda och programmera i programspråket R
 • självständigt kunna implementerna enkla algoritmer i R
 • ha utvecklat goda vanor för att kunna programmera effektivt och säkert för att kunna möjliggöra samarbeten
 • vara förtrogen med visualisering av data med hjälp av R
 • kunna lösa statistiska problem, inklusive datahantering och -analys
 • förstå grunden för samt kunna utforma och beskriva simuleringsstudier

Innehåll

Koncept och grundläggande definitioner inom programmering, arrayer, matriser och ”data frames”, användandet och definitioner av procedurer, funktioner och paket, vektorisering, loopar, kontrollstrukturer (if, while, for), importering av data, visualisering av data, simuleringsstudier, Latex.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, datorövningar och/eller seminarier.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom redovisning skriftligt och/eller muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 52, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat material under kursen.