Kursplan för Floristik, kärlväxter

Floristics: Vascular Plants

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG220
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-01-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  60 hp biologi inklusive Floristik och faunistik, 7,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • identifiera de flesta vanliga och flera mindre vanliga kärlväxter som förekommer i Norden
 • använda bestämningslitteratur för kärlväxter baserat på kunskap om deras morfologi och ekologi
 • karaktärisera artsammansättningen i olika vegetationstyper
 • inventera kärlväxter i ett område och sammanställa, värdera och redovisa resultatet

Innehåll

Kursen omfattar floristik med bestämningsövningar och tar i princip upp alla kärlväxter som påträffas. Arters morfologi, variation, avgränsning, ekologi och utbredning studeras, liksom växtsamhällen och hur dessa påverkas och har påverkats av människan. Taxonomiska problem belyses och diskuteras. Floristisk inventeringsmetodik introduceras och kursdeltagarna gör under några dagar en självständig inventering av något område i Sverige. Undervisningen sker i samband med exkursioner i fält, främst i omgivningarna av kursorten, men även i mer avlägsna områden , exempelvis fjällen och/eller västkusten.

Undervisning

Undervisningen sker till största delen i fält i form av demonstrationer, bestämningsövningar och handledning i grupp och individuellt.

Examination

En självständig inventering (2 hp) och ett flertal prov i bestämning och artkännedom (totalt 8 hp) genomförs under kursen. För betyg på kursen görs en sammanvägning av resultaten från samtliga prov.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst