Kursplan för Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Literacy from an L2 Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS333
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Svenska som andraspråk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-01-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  90 hp i ett språkvetenskapligt ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.