Kursplan för Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Fiction from an L2 Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  60 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av litterära genrer,
 • tillämpa språkvetenskapliga modeller för analys av skönlitterära texter,
 • identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv,
 • motivera och förklara didaktiska val av skönlitterär läsning ur ett andrapråksperspektiv,
 • visa på hur modersmålet kan användas som en resurs i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur för att kunna skapa en förståelse för litterära genrer och för skönlitteratur i andraspråksundervisning. Vidare syftar kursen till att identifiera språkliga utmaningar i läsning av skönlitteratur samt motivera och förklara didaktiska val.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Economou, Catarina "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

  Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning : med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 171-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garcia, Ofelia; Li, Wei Translanguaging : language, bilingualism and education

  Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellberg, Staffan Berättarperspektiv i vanliga romaner : Exemplet Den hedervärde mördaren av Jan Guillou

  Ingår i:

  Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund, Ingrid; Landmark, Dan Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning

  Ingår i:

  Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östman, Carin Det klappande hjärtat : Gestaltning och förväntan i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien

  Ingår i:

  Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skönlitterära texter

En roman, ett drama och ett antal dikter som läses gemensamt. Därutöver tillkommer en egenvald roman för den avslutande uppgiften.

Versioner av litteraturlistan