Kursplan för Kemi för biomedicin

Chemistry for Biomedicine

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK162
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N, Biomedicin G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-04
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2017-02-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi

Beslut och riktlinjer

Ingår i Biomedicinprogrammet

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

 • redogöra för atomers och molekylers uppbyggnad och egenskaper samt kunna tillämpa dessa kunskaper för problemlösning rörande biologiskt relevanta molekyler.
 • redogöra för grundläggande termodynamik rörande kemiska reaktioner och processer samt kunna tillämpa dessa kunskaper för problemlösning och i beräkningar.
 • redogöra för betydelsen av kemiska jämvikter för läkemedels utveckling, kontroll och transport samt kunna tillämpa dessa kunskaper för problemlösning och i beräkningar.
 • redogöra för grundläggande fysikalisk-kemiska principer för intermolekylära krafter, fasjämvikter och lösningars egenskaper samt kunna tillämpa dessa kunskaper för problemlösning och i beräkningar.
 • redogöra för grundläggande fysikalisk-kemiska principer för reaktionskinetik och tillämpa dessa kunskaper för problemlösning och i beräkningar.
 • redogöra för grundläggande fysikalisk-kemiska principer för yt- och kolloidkemi, självaggregering och molekylär spektroskopi samt tillämpa dessa kunskaper för problemlösning och i beräkningar.
 • översätta rationella kemiska namn till struktur samt entydigt namnge enkla organiska molekyler.
 • förutsäga molekylers syra-/basstyrka och reaktivitet med ledning av induktiva effekter och resonans.
 • redogöra för organiska molekylers grundläggande reaktioner och deras tillhörande reaktionsmekanismer samt kunna tillämpa detta på enkla biologiskt relevanta molekyler.
 • redogöra för och tillämpa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid laborativ verksamhet inom kemi.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

 • utföra och redovisa grundläggande praktisk laborativ verksamhet inom kemi.
 • planera och utföra synteser av enkla biologiskt aktiva substanser samt föra en laboratorieprotokollbok och göra en riskanalys.

Innehåll

Kursen avhandlar den grundläggande och förberedande kemi som erfordras för vidare studier inom biomedicin. Kursen består av tre lika stora delar av allmän-, fysikalisk- och organisk kemi, med speciell inriktning mot biomolekyler och läkemedel, samt kemiska metoder och delar inom kemi som är av biomedicinskt intresse.

Under kursen behandlas kemisk bindning, intermolekylär växelverkan, fasjämvikter och lösningars egenskaper, kemisk reaktionskinetik, kemisk termodynamik, yt- och kolloidkemi, självaggregering samt molekylspektroskopi tillämpade på biologiskt relevanta system. Vidare behandlas kemiska jämvikter, syra/bas-, löslighets- och kopplade jämvikter, buffertar och titrimetri samt jämvikternas betydelse för läkemedels öde i kroppen – upplösning, absorption och transport. Dessutom behandlas de i ett biologiskt perspektiv viktigaste ämnesklasserna och deras kemiska egenskaper så som syra/bas, intermolekylära krafter, isomeri, aromaticitet och reaktivitet.

Utöver detta behandlas även organisk-kemiska reaktioner och reaktionsmekanismer, inklusive tillämpningar av kemisk termodynamik och reaktionskinetik, stereokemi och organisk-kemisk nomenklatur.

Laborationer ingår i varje kursblock och innehåller följande delar.

 1. Laboratoriesäkerhet och allmän kemisk laboratorieteknik.
 2. Lösningars egenskaper.
 3. Organisk syntes av läkemedelssubstans samt rening och identifiering med hjälp av kromatografi och smältpunkt.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kursen.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Obligatoriska moment är kursintroduktion och alla moment i samband med laborationer.

Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt skriftligt individuellt tentamensprov.

Deltagande i laborationerna kräver godkänt skriftligt individuellt prov rörande säkerhetsföreskrifter som ges under kursen. Laborationerna examineras skriftligt i grupp och muntligt individuellt. Möjlighet att komplettera en icke godkänd del av laborationskursen kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Danielsson, Bengt; Svensson, Uno Organisk-kemisk nomenklatur

  senaste: Stockholm: Apotekarsocieteten,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompletterande kompendium i jämviktslära

  Institutionen för läkemedelskemi,

  Obligatorisk

 • Burrows, Andrew Chemistry3 : introducing inorganic, organic, and physical chemistry

  Third edition: Oxford: Oxford University Press, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan