Kursplan för Digital elektronik

Digital Electronics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE771
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2017
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Elektroteknikens grunder II: Kretsteori, samt Funktionslära för ingenjörer/Envariabelanalys.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda binär aritmetik,
 • realisera en kombinatorisk krets som löser logiska problem,
 • realisera en sekvenskrets som löser logiska problem,
 • redogöra för uppbyggnaden av en logisk grind,
 • redogöra för principerna för programmerbara kretsar,
 • redogöra för principerna för analog-digital (AD)- och digital-analog DA-omvandling,
 • designa synkrona sekvensnät med flödesdiagram,
 • realisera sekvensnät för programmerbara logikkretsar  (PLD)-kretsar,
 • programmera en mikrodator och beskriva koden med logik.

Innehåll

Talsystem och koder, logiska grindar, Boolesk algebra, kombinatoriska kretsar, minneselement, sekvenskretsar, grinduppbyggnad med transistorer, programmerbara kretsar, mikrodator, AD- och DA-omvandling.
 

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, handledning och seminarier.
 

Examination

Skriftlig tentamen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medräknas i examen tillsammans med 1TE646 Elektronik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2017