Kursplan för Examensarbete

Essay/Research Paper

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST076
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-01-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  60 hp statistik

 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått utbildningen skall

 • självständigt kunna planera en statistisk undersökning där litteratursökning och vid behov insamlande och kritisk granskning av data ingår
 • självständigt kunna utföra de beräkningar och tillämpa de analysmetoder som krävs för att genomföra en statistisk undersökning av ett empiriskt material eller för att genomföra en utvärdering av en statistisk metod med hjälp av datorsimuleringar eller på annat sätt
 • ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultaten av genomförda undersökningar och utvärderingar

Innehåll

Uppgiften kan utföras individuellt eller som ett grupparbete för två studerande. Den kan bestå av t.ex. deltagande i en statistisk konsultation eller utredning, granskning av en statistisk utredning eller annan publikation eller bearbetning av ett statistiskt material. Arbetet skall redovisas i en rapport och ventileras på ett antal seminarium.

I kursfordringarna ingår att utföra ett uppdrag som opponent vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisning erbjuds i form av individuell handledning. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår.

Arbetet skall presenteras muntligt, dels vid seminarier under arbetets gång och dels vid ett slutseminarium då den skriftliga rapporten ventileras.

De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd. Vid bedömningen tas hänsyn till tidsåtgång, grad av självständighet, presentationen av den egna uppsatsen och hur väl uppdraget som opponent utförts.

Examination

Arbetet skall presenteras vid seminarier samt i form av en skriftlig rapport.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.