Kursplan för Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys

Pharmaceutical Bioinformatics with Sequence Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF276
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2017-01-26
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: Inom masterprogrammet i läkemedelsmodellering krävs att tidigare kurser i programmet har genomgåtts.
  Inom Apotekarprogrammet  ska den studerande  ha minst 150 hp samt genomgått  alla kurser på termin 1-7.
  För civilingenjörsprogrammen kemiteknik, molekylär bioteknik och bioinformatik gäller minst 120 hp varav 30 hp biovetenskap.
  För fristående kurs krävs farmacie kandidatexamen/receptarieexamen 180 hp eller motsvarande.
  Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning.

   
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kurserna Farmaceutisk bioinformatik 3FF575 eller 8FF575 då innehållet delvis är detsamma.
Ersätter och motsvarar kurs 3FF576 Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7.5 högskolepoäng.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • beskriva bioinformatiska verktyg och metoder och hur de kan användas inom läkemedelsforskning
 • använda bio- och kemoinformatiska programvaror, t.ex. för sekvensanalys, expressionsanalys,  funktionsprediktion, 3D- visualisering och struktur-aktivitetsbaserade metoder
 • lokalisera relevant information i biologiska och kemiska databaser
 • träna, validera, och använda prediktiva modeller baserade på biokemiska data
 • beskriva och utföra enklare sekvensanalys
 • beräkna numeriska representationer av kemiska strukturer och korrelera dessa till målproteinsinteraktioner
 • tolka och validera resultat från ovan nämnda metoder

Innehåll

Kursen innehåller teori och metoder för bioinformatisk analys samt grunderna för hur bioinformatiska verktyg kan användas för att lösa problem inom farmaceutiskt område. Kursen innehåller introduktion och historik till farmaceutisk bioinformatik, representation av biologiska och kemiska data i datorer, biologiska och kemiska databaser. Kursen innehåller därutöver teori och metoder för analys av experimentella biologiska data, sekvensanalys, expressionsanalys, prediktiv modellering, validering av modeller, struktur-aktivitetanalyser, och applikationer inom farmaceutisk bioinformatik. För storskaliga analyser kommer högpresterande datorresurser att användas.
 
 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och datorövningar. Obligatoriska moment: Kursstart, datorlaborationer och inlämningsuppgifter.  Kursen kan komma att ges på engelska.
 

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkända obligatoriska moment. Varje student har möjlighet till sammanlagt sex tentamenstillfällen, dvs. en tentamen och fem omtentamina.
Komplettering av obligatoriska moment kan ske tidigast vid nästa kurstillfälle och då i mån av plats.
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.