Kursplan för Psykotraumatologi

Psychotraumatology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PS038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-02-20
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-01-31
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 15, 2016
 • Behörighet: Legitimation som läkare, psykolog eller sjuksköterska med specialistutbildning. Legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut eller annan relevant akademisk grundutbildning (till exempel socionom, präst eller diakon), kompletterad med grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande s.k. steg I-kompetens.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Beslut och riktlinjer

Påbyggnadsutbildning inom huvudområdet medicin. Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete möter psykiskt traumatiserade människor. Kursen genomförs i tre block: krisstöd vid allvarlig händelse, fördjupad kunskap i psykotraumatologi, flyktingskap och extrem traumatisering.

Mål

Efter kursens genomförande ska den studerande kunna:

 • Förstå och redogöra för psykotraumatologiska perspektiv på samhällsnivå, avseende historia och epidemiologi, samhällets organisation samt termer och begrepp som är aktuella i samband med allvarliga händelser.
 • Definiera posttraumatiska reaktioner och krisstöd efter allvarliga händelser både avseende drabbade och insatspersonal.
 • Beskriva psykobiologisk påverkan som kognitiva, emotionella och somatiska effekter, minnesfunktioner och informationsbearbetning hos personer som befinner sig i akut kris och/eller har utvecklat PTSD.
 • Definiera psykobiologisk påverkan, exempelvis kognitiva, emotionella och somatiska effekter, minnesfunktioner och informationsbearbetning, hos personer som utsatts för extrema trauman såsom tortyr, misshandel och övergrepp under längre tid och som har utvecklat komplex PTSD.
 • Göra differentialdiagnostiska värderingar avseende övriga komplexa dissociativa diagnoser, komplicerade sorgereaktioner och komorbiditet avseende PTSD-diagnosen som depression, ångest samt smärtproblematik.
 • Diskutera specifika svårigheter och möjligheter vid psykotraumatologisk behandling av personer med invandrarbakgrund som är extremt traumatiserade.

Innehåll

Föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner.

Tre block: 1) krisstöd vid allvarlig händelse, 2) Fördjupad kunskap i psykotraumatologi, 3) Flyktingskap och extrem traumatisering.

 • Psykotraumatologiska perspektiv på samhällsnivå, samhällets organisation samt termer och begrepp i samband med allvarliga händelser
 • Posttraumatiska reaktioner och krisstöd efter allvarliga händelser.
 • Psykobiologisk påverkan, exempelvis kognitiva, emotionella och somatiska effekter, minnesfunktioner och informationsbearbetning.
 • Differentialdiagnostiska värderingar.
 • Specifika svårigheter och möjligheter vid psykotraumatologisk behandling av personer med invandrarbakgrund.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier, diskussioner och övningar. Seminarierna syftar till litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte utifrån egna erfarenheter. Webstöd i form av Studentportalen används.

Examination

Examination sker genom deltagande i obligatoriska föreläsningar och seminarier, samt genom gruppdiskussioner, godkända skriftliga hemuppgifter samt godkänd uppsats.
Betygsskalan är Godkänd eller icke godkänd.

Övriga föreskrifter

För godkänt krävs 90 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.