Kursplan för Tematisk fördjupning i förnybar elgenerering

Thematic Studies in Renewable Electricity Production

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE677
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, varav minst 90 hp inom teknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för utvecklingstrender och vilka tekniksteg som är på väg att tas inom energiförsörjningen,
 • analysera effekter av förändringar i elförsörjningen, både tekniska och samhälleliga,
 • aktivt delta i debatter om elförsörjningen med faktabaserade argument, samt även leda sådana debatter.

Innehåll

Pågående och potentiella utvecklingstrender och förändringar i samhällets elförsörjning, samt problem och möjligheter förknippade med dessa. Teman som kan tas upp är t.ex. effekter av stor andel förnybar, intermittent elkraft, distribuerad kontra centraliserad elgenerering, olika aspekter av elfordons utveckling. Etiska aspekter av elgenerering. .

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Examination

Kontinuerlig examination under kursens gång genom aktivt deltagande i seminarier samt rapportskrivning. Nästa examinationstillfälle är nästa kurstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen är endast öppen för studenter som följer Masterprogrammet i förnybar elgenerering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Utdelat material.