Kursplan för Speldesign 3 - systemdesign

Game Design 3: System Design

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD066
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Speldesign 2 - spelutveckling, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Uppvisa en praktisk och teoretisk förståelse för hur man med fördel strukturerar spelsystem för att åstadkomma specifika uttryck och för att kommunicera specifika idéer,
 • Visa en praktisk och teoretisk förståelse för hur miljöer och spelarhandlingar i spel kan designas för att kommunicera narrativ,
 • Beskriva och utvärdera kopplingen mellan spelmekanismer och spelupplevelsen i komplicerade spelmiljöer,
 • Visa förmåga att resonera kring kommersiella mätverktyg och deras effekt på speldesignkrav samt en förmåga att analysera spel utifrån sådana ramverk,
 • Kommunicera och visualisera komplexa spelsystem,
 • Skapa flerspelabrädspel (?) som kommunicerar en specific estetik, såsom den definieras av MDA-ramverket, samt
 • Designa och genomföra tester för att mäta korrelationen mellan spelarperception, dynamik och spelarupplevelse, samt ha förmåga att diskutera korrelationens effekt i specifika kontexter.

Innehåll

Kursen tränar användandet av ett flertal abstrakta verktyg med vilka studenten analyserar, utvärderar och skapar komplexa spelsystem. Genom att tillämpa Mechanics, Dynamics, Aesthetics-ramverket i kombination med ramverk för att strukturera spelsystem så visualiserar, strukturerar och kommunicerar studenten komplexa spelsystem. Syftet är att åstadkomma en förståelse för hur komplicerade kedjor av spelmekanismer påverkar hur intuitivt och lättanvänt ett spelsystem är, samt hur kedjorna påverkar spelupplevelsen.

Genom användning av enklare level design-verktyg utvecklar studenten en spelmiljö med det uttryckta målet att kommunicera ett specifikt narrativ genom miljön. Detta tränar förmågan att kommunicera med hjälp av spelsystem och annan icke-verbal kommunikation för att kontrollera spelupplevelsen.

Studenten testar, analyserar och beskriver ett antal komplexa brädspel samt digitala spelsystem, varpå det avslutande projektet ger studenten i uppgift att designa, testa och kritiskt analysera ett brädspel. Under processen tillämpas färdigheterna som behandlats i kursen för att visualisera spelsystemets intuitiva element, hur lättlärt spelet är, samt förmågan att kommunicera en specifik estetik. Studenten skriver en reflektiv rapport som behandlar skapandet av brädspelet.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten.

Examination

Examination sker genom den skriftliga rapporten, seminarier samt deltagande i workshops.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl Godkänd krävs att Studenten erhåller betyget Väl Godkänd på den skriftliga rapporten vid det första examinationstillfället.

Plagiat och fusk
Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.