Kursplan för Programmeringsteknik II

Computer Programming II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD722
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Programmeringsteknik I eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda programspråket Java, både skriva egen kod och förklara vad en given kod utför;
 • redogöra för begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
 • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
 • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
 • beskriva, implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd samt abstrakta datatyper som stackar, köer och avbildningar;
 • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad design. Begreppen stackar, köer, listor och träd, hashtabeller, avbildningar (Maps) och samlingar (Collections).

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Felsökning och testning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Huvudbok:

 • Lewis, John; Loftus, William Java software solutions : foundations of program design

  6. ed.: Boston ;a London: Pearson/Addison-Wesley, [2008] cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Alternativbok: