Kursplan för Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3

Expression with 2D Graphics for Games 3

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD514
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: 30 hp i speldesign och/eller Gestaltning samt 7,5 hp  Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 2 (5SD511) eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.
Kursen ges som fristående kurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten en djupare konstnärlig och teknisk kompetens i 2D-grafik för digitala spel.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redovisa fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom gestaltning och visuell kommunikation och dess tillämpning i 2D-digitala spel,
 • redovisa fördjupade kunskaper och färdigheter i komposition och linjärt perspektiv och i hur dessa tillämpas för att förstärka en spelupplevelse,
 • redovisa kunskaper och färdigheter i produktion av 2D-grafiska element såsom texturer och sprites samt i tillämpningen av dessa i spelmotorer,
 • redovisa teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom konstnärlig gestaltning med hjälp av linje, form, volym, färg och ljus tillämpade inom level design i relation till avsedda estetiska aspekter av spelupplevelsen,
 • uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i karaktärsdesign, samt i karaktärens roll som dramatisk gestaltningskomponent i spelupplevelsen, samt
 • visa kunskaper och färdigheter i konstnärligt skapande och arrangemang av olika 2D-grafiska gestaltningskomponenter, som tillsammans med speldesign kan resultera i en enhetlig upplevelse och helhet som är både mer och annorlunda än summan av sina delar.

 

Innehåll

Kursen inleds med en fördjupad genomgång av visuell kommunikationsteori och gestaltning. Därefter behandlas visuellt berättande. De teoretiska kunskaperna omsätts sedan i en konstnärlig produktion av karaktärsdesign med mänskliga och antropomorfa karaktärer vilket sker ur ett berättartekniskt perspektiv baserat på funktion och avsedd estetik i relation till den önskade estetiska helheten i spelupplevelsen.

Undervisning

Kursen kombinerar lärarledd undervisning och självstudier. Undervisningen behandlar de teoretiska, konstnärliga och tekniska aspekterna av kursen i form av föreläsningar, seminarier och workshops.
 

Examination


Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  Examination sker i form av skriftliga och gestaltande inlämningsuppgifter under kursens gång. Betyget sätts utifrån visad förståelse och tillämpning av det teoretiska, tekniska och konstnärliga innehållet i kursen och utifrån skrivna mål och kravspecifikation för varje inlämningsuppgift.
 
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt den avslutande uppgiften.

Plagiat och fusk
Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära  åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar (5SD053) 2D-datorgrafik - teori och tillämpning III

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Internet site

https://www.nma.art/ Kurs: Composition for Visual Artists Konstnären: Bill Perkins

Together with articles, films and online content which the teacher will provide.