Kursplan för Teoretisk filosofi A

Theoretical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-06-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument
 • visa förmåga att kritiskt utföra analys av filosofiska texter
 • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem
 • redogöra för de viktigaste problemen med Platons definition av kunskap, och de möjliga lösningarna på dessa
 • redogöra för några klassiska skeptiska argument och möjliga svar på dessa
 • redogöra för och analysera Gettierproblemet
 • känna till huvudriktningarna i modern kunskapsteori.
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om kunskap och berättigande
 • redogöra för innebörden hos ett antal centrala metafysiska begrepp
 • redogöra för ett antal central metafysiska frågeställningar och hur de angripits
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot teorier och uppfattningar inom metafysiken
 • genom det mer specialiserade valfria momentet ha kunskap om ett mer specifikt delområde inom filosofin, samt förmågan att kritiskt utvärdera teorier och argument inom detta delområde

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

 • Kritiskt tänkande 7,5 hp
 • Verklighetens natur: en introduktion till metafysik 7,5 hp
 • Kunskapsteori 7,5 hp
 • Valfri delkurs 7,5 hp
Kritiskt tänkande 7.5 hp

Kursen syftar till att förbättra studentens förmåga till kritiskt tänkande och förståelse av vad det innebär att argumentera sakligt och stringent. I fokus står grundläggande inslag i argumentationsanalys, logik och semantik. Till de teman som tas upp hör sanning, tro, goda skäl, rationalitet, kunskap, förklaring, objektivitet, subjektivitet, giltiga argument, felslut, argumentationsknep, tolkning, flertydighet, vaghet och definitioner. Kursen erbjuder konkreta verktyg för att rekonstruera, förtydliga och kritiskt granska ett resonemang.

Verklighetens natur: en introduktion till metafysik 7.5 hp

Hurdan är verkligheten? Inom filosofisk metafysik behandlas frågor rörande verklighetens grundläggande beskaffenhet. Denna kurs ger en översikt över centrala metafysiska frågor. Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men ämnen som behandlas kan inbegripa: identitet och förändring över tid, objekt och egenskaper, orsak och verkan, samt om det över huvud taget finns en oberoende verklighet. I kursens seminariedel behandlas historiska texter.

Kunskapsteori 7.5 hp

Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap. Vad är egentligen kunskap? Hur kan vi alls veta någonting om världen? Vad finns det för olika slags kunskap? Vad har kunskap för värde? I kursens seminariedel behandlas historiska texter rörande dessa teman.

Valfri delkurs 7.5 hp

Specialiserade delmoment inom olika områden av teoretisk filosofi. Detaljerna varierar från år till år.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen består dels av kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, dels av fyra skriftliga tentamina, en för varje delkurs.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Praktisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kritiskt tänkande

 • Bowell, Tracy; Kemp, Gary Critical thinking : a concise guide

  Fourth edition.: London: Routledge, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Verklighetens natur: en introduktion till metafysik

Undervisande lärare gör ett urval av följande verk:

Kunskapsteori

Undervisande lärare gör ett urval bland följande verk:

 • Kunskapsteori : en introduktion till vetande, berättigande och sanning Johansson, Lars-Göran; Ekenberg, Tomas; Masterton, George; Remes, Pauliina

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pritchard, Duncan What is this thing called knowledge?

  3. ed.: London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Michael Problems of knowledge : a critical introduction to epistemology

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Valfri delkurs

Kurslitteraturen varierar beroende på delkursens specifika innehåll. Kontakta institutionen för vidare upplyssningar.

Undervisande lärare gör ett urval av följande verk: