Kursplan för Svenska som andraspråk C, gymnasielärare

Swedish as a Second Language C, Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS196
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-11-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2017-03-06
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 33, 2017
 • Behörighet: Svenska som andraspråk A och B, 60 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk.

Mål

Delkurs 1. Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna

 • redogöra för den huvudsakliga utvecklingen inom svenska som andraspråk med utgångspunkt i ämnets vetenskapliga grund
 • tillämpa ett antal språkvetenskapliga metoder
 • redogöra för de viktigaste språkvetenskapliga teorierna under 1900-talet
 • beskriva olika delområden inom svenska som andraspråk
 • beskriva de etiska principerna för humanvetenskaplig forskning
 • beskriva vad som kännetecknar forskning ur genusperspektiv
 • formulera en vetenskaplig problemställning så att den kan utgöra grunden för en vetenskaplig studie
 • kritiskt analysera vetenskaplig text.
Delkurs 2. Valfri kurs om 7,5 hp: Se separat kursplan

Delkurs 3. Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna
 • identifiera och formulera ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet
 • lösa ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet genom att söka lämplig information och tillämpa en adekvat analysmetod
 • tolka och värdera egna data och analyser
 • skriftligt och med god språklig form redogöra för en vetenskaplig undersökning
 • försvara en egen vetenskaplig undersökning och uppsats
 • ge relevant återkoppling på och värdera andras vetenskapliga undersökningar.

Innehåll

Kursen består av delkurserna Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan), en valfri delkurs om 7,5 hp (se separat lista och separata kursplaner) samt Självständigt arbete (examensarbete) 15 hp. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper inom ett eller flera områden inom ämnet samt inhämta grundläggande förståelse för viktiga principer inom vetenskapligt arbete och förmåga att själv genomföra och presentera en självständig undersökning.

Delkurs 1. Metod och teori i uppsatsarbetet (SVAS) 7.5 hp

Delkurs 2. Valfri kurs 7.5 hp

Delkurs 3. Självständigt arbete (examensarbete) 15.0 hp

Inom delkurs 3, Självständigt arbete (examensarbete), ska varje student

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift av måttlig svårighetsgrad
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

Delkurs 3. Självständigt arbete m. ämnesdidaktisk inriktning 15.0 hp

Inom delkurs 3, Självständigt arbete (examensarbete), ska varje student

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift av måttlig svårighetsgrad
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

Undervisning

Delkurs 1 (Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk): Se separat kursplan.

Delkurs 2 (Valfri kurs om 7,5 högskolepoäng): Se separat kursplan.

I delkurs 3, Självständigt arbete (examensarbete), ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar.

Examination

Delkurs 1 (Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk): Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd tillämpas. Se i övrigt separat kursplan.

Delkurs 2 (Valfri kurs om 7,5 hp högskolepoäng): Se separat kursplan.

För delkurs 3, Självständigt arbete (examensarbete), gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurs 3, Självständigt arbete (examensarbete).

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.
Det självständiga arbetet (examensarbetet) ska skrivas på svenska.
Det självständiga arbetet (examensarbetet) ska vara ett enskilt arbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Delkurs 1. Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk, 7,5 hp

 • Bockgård, Gustav Om behandlingen av informanter förr i tiden : Exemplet dialektinspelningar

  Ingår i:

  Bockgård, Gustav; Tunón, Håkan Gäller vanligt folkvett också för akademiker? : rapport från ett seminarium om makt och etik

  Uppsala: Naptek, cop. 2010

  vol. 38 (2010)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hammarberg, Björn Teoretiska ramar för andraspråksforskning

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansson, Sven-Ove Konsten att vara vetenskaplig

  Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH, 2007

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Läses enligt anvisningar. Ca 130 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Läses enligt anvisningar. Ca. 30 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Watt Boolsen, Merete; Kärnekull, Bo Kvalitativa analyser - forskningsprocess, människa, samhälle

  1. uppl.: Malmö : Gleerups utbildning, 2007

  Läses enligt anvisningar. Ca 150 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer en handbok i teori och metod som väljs individuellt i samråd med examinator (ca 200 s.), ett antal artiklar (ca 70 s.) enligt examinators anvisningar samt fyra C-uppsatser som tillhandahålls av examinator.

Delkurs 3. Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prytz, Ylva Berglund Studera språket med hjälp av en korpus

  Ingår i:

  Domeij, Rickard Tekniken bakom språket

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  (2008) s. 207-238

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyberg, Rainer; Tidström, Annika Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst