Kursplan för Examensarbete i förnybar elproduktion

Degree Project in Renewable Energy Production

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE840
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2017
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver minst 15 hp inom huvudområdet förnybar elproduktion.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • arbeta självständigt inom området förnybar elproduktion
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination


Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.teknat.uu.se.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Litteratur fastställs individuellt för varje student efter samråd med handledare och ämnesgranskare.