Kursplan för Fysikprojekt I

Physics Project I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper behövs i linjär algebra, analys och MATLAB från Geometri och analys I och Beräkningsvetenskap I, som med fördel kan läsas samtidigt.

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen. Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • utforma och utföra fysikaliska experiment och simuleringar för att ge svar på en problemställning
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
 • analysera mätningar med MATLAB och Octave
 • dokumentera laborationer skriftligt i form av en loggbok och rapport
 • muntligt presentera och argumentera för sina resultat

Innehåll

Grunderna i mätteknik, databehandling och analys, mätosäkerheter, fortplantning av mätosäkerheter, normalfördelning, medelvärde, standardavvikelse, konfidensnivå och intervall, minsta kvadratanpassning, histogram och linjära differentialekvationer. Övningar i MATLAB eller Octave. Vetenskaplig metod, loggbokshantering, presentationsteknik och rapportskriving. Laborationer i mätvärdesbehandling och mekanik med utformning av experiment från design till rapportering. Numeriskt projekt med hjälp av MATLAB eller Octave. Mekaniskt projekt med numerisk lösning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Rapportering i loggbok och skriftlig rapport av laborationer i mätvärdesbehandling och mekanik (2 hp). Individuell skrifltig rapport och muntlig presentation i grupp av projekt (2 hp). Skriftlig tentamen i mätvärdesbehandling (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Taylor, John Robert An introduction to error analysis : the study of the uncertainties in physical measurements

  2. ed.: Sausalito, Calif.: University Science, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bredvidläsningslitteratur

 • Bevington, Philip R.; Robinson, D. Keith Data reduction and error analysis for the physical sciences

  3. ed.: Boston: McGraw-Hill, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher Calculus : a complete course. Student solutions manual

  8. ed.: Toronto: Pearson Canada, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hughes, Ifan.; Hase, Thomas. Measurements and their Uncertainties : A Practical Guide to Modern Error Analysis.

  Oxford: OUP Oxford, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Per MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

  3. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kanare, Howard M. Writing the laboratory notebook

  Washington: American Chemical Society, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan