Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-12-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument

kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument

kunna redogöra för några centrala praktisk-filosofiska problem

kunna analysera och kritiskt granska centrala normativa och värdemässiga frågor

kunna ge en systematisk behandling av vissa problem inom moralfilosofi

ha grundläggande kunskaper om värdeteori, normativa system och deras tillämpningar

kunna antingen redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter eller kunna redogöra för de centrala metafysiska frågeställningarna inom praktisk filosofi

Innehåll

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande 7,5 hp, Etik 7,5 hp, Värdeteori 7,5 hp samt en av kurserna Politisk filosofi 7,5 hp och Metafysik 7,5 hp.

Kritiskt tänkande 7.5 hp

Hur kan man avgöra om ett resonemang är hållbart? Hur kan man bli bättre på att själv konstruera en övertygande argumentation? Syftet med kursen är att förbättra din förmåga till kritisk granskning och att öka din förståelse av vad det innebär att argumentera sakligt och stringent. Bland de teman som tas upp är argumentationsknep och felslut, vad som är en giltig slutledning, objektivitet och subjektivitet, samt hypotesprövning.

Etik 7.5 hp

Är det enbart konsekvenserna av en handling som avgör om handlingen är moraliskt riktig eller oriktig, eller finns det handlingar som är förbjudna oavsett dess goda konsekvenser? Har människor - födda eller ofödda - en högre moralisk status än djur? I kursen behandlas konkreta moraliska frågor av den här typen, samt strukturella drag hos olika moralteorier som ger olika svar på dessa frågor.

Värdeteori 7.5 hp

Kan det alls finnas korrekta svar på värdefrågor – och är sanningen hos dessa svar i så fall oberoende av vårt tyckande och tänkande? Kan vi ha någon kunskap i värdefrågor – och i så fall hur? Ytterligare insikt ger sedan kursen i värdeteori som behandlar dessa problem i detalj.

Politisk filosofi 7.5 hp

Kursen är en introduktion till modern politisk filosofi och ger en översikt av några centrala rättsfilosofiska och politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, gällande rätt och rättigheter. Diskussion av frågor om den rättvisa fördelningens natur, rättvisans förhållande till marknadsekonomin, jämlikheten och välfärden.

Metafysik 7.5 hp

Vad är tiden? Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är? Har vi någon valfrihet i våra handlingar? Vad gör dig till samma person du var som barn? Varför finns det någonting alls? Finns Gud? Består världen enbart av materiella föremål? Metafysik handlar om sådana grundläggande frågor om verkligheten och oss människor. Den här kursen ger en inledning till metafysiken, med viss betoning på de problem som vetter mot praktisk filosofi.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Varje del av kursen examineras separat genom en traditionell salsskrivning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kritiskt tänkande

 • Bowell, Tracy; Kemp, Gary Critical thinking : a concise guide

  Fourth edition.: London: Routledge, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Etik

 • Shafer-Landau, Russ. The fundamentals of ethics

  Third Edition.: New York: Oxford University Press, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shafer-Landau, Russ The ethical life : fundamental readings in ethics and moral problems

  3. ed.: New York: Oxford University Press, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

Värdeteori

Politisk filosofi

Metafysik

 • Conee, Earl Brink; Sider, Theodore Riddles of existence : a guided tour of metaphysics

  New edition.: Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst