Kursplan för Immun-, gen- och cellterapi

Immune, Gene and Cell Therapy

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-11-29
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  120 hp inom medicin, biomedicin, biologi, farmaci eller biomedicinsk laboratorievetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Behörighet:

Minst 120 hp måste vara avklarade innan kursstart inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska,

laboratorievetenskapliga program eller motsvarande.

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter kursen:

- kunna ge exempel på sjukdomar som kan behandlas med Immun-Gen och Cellterapi.

- kunna förklara vilken roll immunförsvaret kan ha vid cancer och vid immunmedierade sjukdomar såsom allergi och autoimmunitet.

- kunna ge exempel och föklara olika tekniker inom immunterapi, genterapi och cellterapi.

Färdigheter och förmågor

Studenten skall efter avslutad kurs:

- visat förmåga att läsa, kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom ämnet Immune-, Gen-och Cellterapi.

- visat förmåga att självständigt skriva en uppsats i form av en översiktsartikel inom sitt eget valda fördjupningsämne.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visat förmåga att identifiera kunskapsluckor och behov av ytterligare forskning inom sitt fördjupningsämne.

- visat fömåga att kritiskt diskutera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter av att använda immun-, gen- eller cellterapi.

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi. Utbildningen ska visa vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och stamcellstransplantation.

Undervisning

Kursen ges som en föreläsningsserie med en introduktionsföreläsning och tio dubbelföreläsningar av inbjudna föreläsare som är aktiva forskare och/eller läkare inom området. Undervisning ges på engelska.

Examination

1. Hemtenta (3 hp)

Ges i början på kursen som löpande frågor som studenterna får lösa under kursens gång.

2. Skriftlig fördjupningsuppgift inom ämnesområdet Immune- Gen och Cellterapi (4,5 hp)

Självständigt arbete i form av en översiktsartikel.

Övriga föreskrifter

Kursansvarig: Maria Ulvmar PhD, 0737834297 och Karin Fromell PhD.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Litteratur ges i form av forskningsartiklar, som väljs ut av föreläsarna och distribueras via studentportalen.