Kursplan för Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

Men's Violence against Women

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-10-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 07, 2017
 • Behörighet: Kursen är fakultetsövergripande. Målgruppen är studenter som läser relevanta yrkesutbildningar; läkare, jurister, socionomer, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, lärare, teologer och journalister. I mån av plats kan även studenter som går andra utbildningar erbjudas att gå kursen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Kursen avser att ge grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor
 • analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
 • förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • beskriva olika myndigheters och idéburna organisationers ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn och förövare, samt hur en god samverkan kan se ut
 • urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, på global och nationell nivå
 • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - uttryck, mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Särskild sårbarhet
 • Berörda myndigheters olika ansvarsområden för att motverka mäns våld mot kvinnor
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Undervisningen sker på halvfart under 10 veckor.
Föreläsningarna hålls på kvällstid i Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningslokal, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr.

Examination

Examination sker i form av en hemtentamen som baseras på kurslitteraturen och föreläsningarna.
Frånvaro kompletteras i första hand av deltagande i likvärdigt moment vid kommande kursomgång. I särskilda fall kan frånvaro kompletteras genom skriftlig uppgift.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter och överlappar delvis kursen 3PE045 Våld mot kvinnor.
Dessa båda kurser kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 07, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Maria Barn som upplever våld : nordisk forskning och praktik

  Stockholm: Gothia, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wendt Höjer, Maria Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin.

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2002

  Tillgänglig via : Studentportalen

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundgren, Eva Våldets normalisering och andra våldsförståelser

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

  1. uppl.: Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014

  Obligatorisk

 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Obligatorisk

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  en artikel sid 47-56.

  Obligatorisk

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  En artikel sid 35 (2-3), 106-128.

  Obligatorisk

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009,

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013,

Referenslitteratur

 • Kvinnofrid : en sammanfattning av regeringens proposition 1997/98:55

  Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet, 1998

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • World report on violence and health : summary

  Geneva: World Health Organization, 2002

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mendel-Enk, Stephan Med uppenbar känsla för stil : [ett reportage om manlighet]

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlas, 2005

  Referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nationellt centrum för kvinnofrid. Uppsala, Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.

  Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala universitet, 2008

 • Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning. Lundgren, Eva; Heimer, Gun; Westerstrand, Jenny; Kalliokoski, Anne-Marie

  Umeå: Brottsoffermyndigheten och Uppsala: Uppsala universitet, 2001