Kursplan för Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap

Project in Computational Science

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD307
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 30 hp matematik, samt därutöver 30 hp på avancerad nivå, varav 20 hp tillämpad beräkningsvetenskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett projektarbete inom tillämpad beräkningsvetenskap i en mindre grupp och inom givna tidsramar;
 • motivera och värdera lösningsmetoder;
 • värdera resultat och relatera dessa till det ämnesområde som projektet ingår i;
 • kommunicera med expertis från det ämnesområden som projektet ingår i;
 • presentera och sammanfatta projektarbetet muntligt på engelska eller svenska i seminarieform;
 • presentera och sammanfatta projektarbetet skriftligt i form av vetenskaplig rapport och populärvetenskapligt som poster och webbpresentation.

Innehåll

Under kursens gång genomförs ett projektarbete, där de studerande i mindre grupper analyserar ett givet problem samt löser problemet, vilket inkluderar planering, programutveckling och presentation. . Arbetet omfattar matematisk modellering, numeriska metoder, implementation och tolkning, samt presentation. Projekten hämtas från industri eller universitet och behandlar olika tillämpningsområden. Parallellt ges också undervisning i hur man presenterar vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt, t.ex. i form av seminarier, posters och på webben, där även populärvetenskaplig presentation ingår. Dessutom ingår undervisning i projektledning.

Undervisning

Projektarbete i grupper om 2-4 studenter. Seminarier och övningar i presentationsteknik och projektledning.

Examination

Redovisning i en skriftlig rapport, poster, webbpresentation, samt muntligt i seminarieform. Opposition på annat projektarbete.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 1TD407, Teknisk-vetenskapliga datorberäkningar NV1 och kan inte räknas i examen samtidigt med denna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.