Kursplan för Fotokemi

Photochemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB753
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Spektroskopi, 10 hp och Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva och förklara fotokemiska och fotofysiska processer och mekanismer med lämpliga teoretiska modeller och tillämpa etablerade experimentella metoder för undersökning av dessa processer.
 • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring
 • tillämpa kunskap om fotokemiska och fotofysiska processer och exciterade tillstånds reaktivitet för att förklara applikationer inom fotokemisk energiomvandling och andra utvalda frågeställningar

Innehåll

Exciterade tillstånd, radiativ och icke-radiativ deaktivering, potentialenergiytor, reaktionsdynamik, elektron- och energiöverföring, pericycliska reaktioner.

Utvalda tillämpningar inom t.ex.: solceller, fotokatalys och artificiell fotosyntes, naturlig fotosyntes och andra biologiska fotoprocesser, atmosfärskemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Wardle, Brian: Principles and Application of Photochemistry John Wiley and Sons Ltd, 2009 ISBN 978-0-470-01494-3