Kursplan för Svenska 1 för blivande ämneslärare

Swedish 1, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N, Litteraturvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-05-30
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 03, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet och ingår i första terminens ämnesstudier i svenska.
Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla de studerandes kunskaper om språk och språkanvändning i förhållande till olika kommunikativa situationer, att orientera om olika litteraturvetenskapliga läsarter samt ge grundläggande kännedom om barn- och ungdomslitteratur och dess läsare.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KURSEN
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika grundläggande litteraturvetenskapliga perspektiv, begrepp och genrer
 • redogöra för olika grundläggande språkvetenskapliga perspektiv och begrepp
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • producera funktionella texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå
 • tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga analysmetoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över språkliga och akademiska färdigheter, både hos sig själv och hos andra.
MÅL FÖR RESPEKTIVE DELKURS
L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för innehåll och mål i skolämnet svenska både utifrån ett vetenskapligt perspektiv och ett skolperspektiv
 • visa kännedom om litteraturvetenskapliga grundbegrepp samt utföra enklare litteraturanalyser
 • resonera om svenskämnets roll i undervisningspraktik.
N1. Språkets struktur, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande grammatiska begrepp
 • tillämpa grammatiska analysmetoder
 • resonera kring svenska språket ur ett kontrastivt perspektiv
 • resonera kring  grammatik ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
N2. Stil, text och tal, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • producera texter och presentationer på god svenska i tal och skrift, anpassade efter situation och målgrupp
 • analysera, bedöma och ge respons på texter och presentationer
 • redogöra för elevers tal-, läs- och skrivutveckling med betoning på det didaktiska perspektivet.
L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • förklara och tillämpa de begrepp som används vid diskussion om och analys av drama, lyrik och epik
 • utföra textanalyser med tillämpning av litteraturvetenskaplig metod avsedd för skönlitteratur i allmänhet samt genomföra litteraturdidaktiska uppföljningar.
L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • utföra textanalyser med tillämpning av litteraturvetenskaplig metod avsedd för barn- och ungdomslitteratur
 • redovisa grundläggande kunskap om barn- och ungdomslitteraturens och populärlitteraturens historia och genrer
 • uppvisa grundläggande förtrogenhet med skilda receptionsteorier samt insikt om barns och ungdomars läsning och tolkande aktiviteter.

Innehåll

Kursen består av fem delkurser: L0/N0. Introduktion till svenskämnet 2 hp; N1. Språkets struktur 7 hp; N2. Stil, text och tal 7 hp; L1. Introduktion till litteraturstudiet 7 hp; L2. Barns och ungdoms läsning 7 hp.

1. L0/N0. Introduktion till svenskämnet 2.0 hp

Delkursen presenterar skolämnet svenska och betonar dess kombination av språk och litteratur genom föreläsningar och artiklar om svenskämnet samt grund- och gymnasieskolans styrdokument. I kursen ingår en enklare litteraturvetenskaplig analys.

2. N1. Språkets struktur 7.0 hp

Delkursen ger en övergripande kännedom om svenska språkets uppbyggnad. Grammatikens roll i skolan diskuteras. I delkursen ingår grammatiska analysuppgifter.

3. N2. Stil, text och tal 7.0 hp

Delkursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att i tal och skrift anpassa sin framställning efter olika kommunikativa syften och krav. Tal- och skrivprocessens olika led behandlas, med betoning på det didaktiska perspektivet. I delkursen ingår analys av olika texter. .

4. L1. Introduktion till litteraturstudiet 7.0 hp

Litteraturvetenskapens grundbegrepp) presenteras översiktligt samt tillämpas på några dikter, prosatexter och ett drama. Litteraturhistorieskrivning och begreppet kanon introduceras och problematiseras, bl.a. ur genusperspektiv. Den studerande utför en tematisk analys av en roman med tillämpning av litteraturvetenskaplig metod samt genomför en litteraturdidaktisk övning. Vid den enskilda analysuppgiften tillämpas ett vetenskapligt framställningssätt.

5. L2. Barns och ungdoms läsning 7.0 hp

Delkursen ger en översikt över barn- och ungdomsbokens historia och olika genrer. Textanalytiska studier genomförs av klassiska och moderna barn- och ungdomsböcker med litteraturvetenskaplig metod och forskning. Grundläggande receptionsteori studeras med elevers läsning och tolkning som bakgrund. En orientering om elevers läsvanor och tolkningsarbete ingår.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter förekommer liksom andra typer av självständiga arbeten.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen. På delkursen Introduktion till svenskämnet används betyget Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 21 hp.
Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 48, 2019

Litteratur

Delkurs L0/N0. Introduktion till svenskämnet. 2 hp

 • Bergh Nestlog, Ewa Kritisk litteracitet i text och praktik : Meningsskapande i de mellersta skolåren

  Umeå: Umeå universitet, 2015

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-43374

  87-108

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liberg, Caroline Läsande, skrivande och samtalande

  Ingår i:

  Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet Liberg, Caroline; Hyltenstam, Kenneth; Myrberg, Mats; Frykholm, Clas-Uno; Hjort, Madeleine; Nordström, Gert Z; Wiklund, Ulla; Persson, Magnus

  [reviderad upplaga]: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

  s. 25-44

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  S. 7-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Kap. 1-2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  S. 160-181.

  Se bibliotekets söktjänst

En novell eller roman som väljs i samråd med läraren.

Delkurs N1. Språkets struktur 7 hp

 • Ekvall, Ulla Grammatik, textanalys och skrivundervisning : om ett försök till integration i årskurs 6

  Ingår i:

  Garme, Birgitta Ut med språket! : en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik

  Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Svensklärarfören., 1997

  S. 82-98.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 117-151

  S. 117-130.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs N2. Stil, text och tal 7 hp

 • Andersson, Pia; Hallesson, Yvonne Textrörlighet och kohesion i textsamtal : Gymnasieelever talar om texter i svenska och historia

  Ingår i:

  Chrystal, Judith-Ann; Lim Falk, Maria Genre

  Stockholm: SMDI, cop. 2012

  Diva fulltext

  (2013) s. 17–28

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blåsjö, Mona Skrivteori och skrivforskning : en forskningsöversikt

  2. utökade uppl.: Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Lennart Metoder för brukstextanalys.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Genrepedagogik i teori och praktik : Nyretorik och Sidneyskolan i två lärares klassrum

  Ingår i:

  Falk, Cecilia; Nord, Andreas; Palm, Rune Svenskans beskrivning 30 : Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010

  (2010) s. 123-132

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Med andra ord i bagaget.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 57-92

  S. 57-91.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Nils-Erik Skriva, ett sätt att lära : Om läroprocesser när elever i grundskolans senare år bedriver s.k. forskning och skriver

  Ingår i:

  Linnarud, Moira; Sandlund, Erica Språk och lärande : rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 7-8 november 2002 = Language and learning : papers from the ASLA symposium in Karlstad, 7-8 November 2002

  Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2003

  s. 63-73

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica Att läsa mellan och bortom raderna.

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 213-235

  S. 213-235.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs L1: Introduktion till litteraturstudiet 7 hp

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i Studentportalen, i vänstermenyn under rubriken webbsidor, senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se

Delkurs L2: Barns och ungdoms läsning 7 hp

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i Studentportalen, i vänstermenyn under rubriken webbsidor, senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se