Kursplan för Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper

Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK048
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-08-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

 • Kritiskt jämföra olika rådande forskningsperspektiv om de socialpsykologiska orsakerna till konflikt mellan grupper
 • Följa dessa olika perspektiv tillbaka till sina historiska och intellektuella ursprung
 • Få en tydlig förståelse för de kognitiva, motiverande och emotionella aspekterna av konflikter mellan grupper
 • Identifiera de förhållanden under vilka preferenser för den egna gruppen omvandlas till fördomar mot andra grupper
 • Identifiera förhållanden under vilka kontakt mellan grupper ökar eller minskar fördomar
 • Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna en djupare förståelse för de kognitiva, motiverande och känslomässiga aspekterna av konflikter mellan grupper och partiskhet, liksom de villkor under vilka preferenser för den egna gruppen kan omvandlas till fördomar mot andra grupper, diskriminering och våld. Detta kommer sedan lägga grunden för diskussioner av olika perspektiv angående hur kontakt mellan grupper bäst kan struktureras för att minska fördomar. För att uppnå detta kommer kursen att bekanta studenterna med inflytelserik litteratur från det senaste seklet som har format vår förståelse av grupprelationer. I denna process kommer vi att följa olika perspektiv tillbaka till sina historiska och intellektuella ursprung och placera inflytelserik forskning i sitt sammanhang. Bortsett från ett fåtal föreläsningar består kursen av seminarier med korta skriftliga uppgifter som förberedelse. Kursen bygger i hög utsträckning på deltagande och engagemang i diskussioner baserat på kurslitteratur, dokumentärfilmer och simuleringar.

Undervisning

Seminariebaserad med aktivt deltagande baserat på skriftliga inlämningsuppgifter.

Simuleringar

Föreläsningar

Examination

 • Ett flertal skriftliga inlämningsuppgifter där studenterna uppmanas att reflektera kring och ifrågasätta kurslitteraturen.
 • Deltagande i seminarier och simuleringar
 • Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U)
 • Två examinationstillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.