Kursplan för Internationella interventioner och skydd av civila

International Interventions and Protection of Civilians

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK047
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-08-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter att ha slutfört kursen förväntas studenterna kunna:

 • Självständigt och kritiskt analysera möjligheter och utmaningar med principen om Ansvar att skydda (Responsibility to Protect)
 • Analysera den potentiella effekten av olika former av intervention för att skydda civila utifrån olika teoretiska perspektiv på våld mot civila
 • Kritiskt och korrekt, på engelska, sammanfatta argument och forskningsresultat inom ämnesområdet
 • Självständigt avgränsa, designa och inom givna tidsramar genomföra en skriftlig uppgift i ämnet

Innehåll

Den här kursen tar sin utgångspunkt i principen om Ansvar att skydda. Vi spårar grunderna till den nuvarande normen att det internationella samfundet har ett ansvar att skydda civilbefolkningen när regeringen antingen är oförmögen eller ovillig att själv göra det. Vi täcker olika former av internationella interventioner – såsom militära interventioner, fredsbevarande operationer, sanktioner och diplomati – och diskuterar deras potentiella effekt på civilbefolkningens säkerhet. För att förstå vilken påverkan dessa interventioner kan tänkas ha är det viktigt att först analysera konfliktsituationen. Därför går vi också igenom olika teorier om våld mot civila, och diskuterar deras implikationer för möjligheter och utmaningar för skydd av civila genom internationella interventioner.

Undervisning

Undervisningen är seminariebaserad. Kursen bygger på aktivt deltagande från studenterna.

Examination

Examination och betyg baseras på studentens prestation i tre avseenden:

 • En skriftig akademisk uppgift, i vilken studenten adresserar en fråga som relaterar till de ämnen som behandlas av kursen
 • En muntlig presentation av en analytisk seminarieuppgift
 • Aktivt deltagande i seminariediskussioner

Två omtentatillfällen erbjuds varje år som kursen erbjuds.

Följande betyg ges: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.