Kursplan för Orsaker till fred

Causes of Peace

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK050
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-08-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Kritiskt diskutera de olika delarna av begreppet fred och demonstrera kunskap om olika sätt som fred kan mätas på.
 • Påvisa en djup förståelse för de olika förklaringar som finns för förklaringar av fred mellan stater och kunna applicera concept såsom “security communities” och “zoner av fred”.
 • Förstå de viktigaste förklaringarna till fred i länder som har varit förskonade från inbördeskrig trots att de delar flera karaktärsdrag med länder som har varit drabbade av inomstatlig konflikt. Som del av detta ska studenten kunna identifiera förutsättningar för samarbete mellan grupper.
 • Påvisa en djup förståelse för empiriska exempel på “zoner av fred”.
 • Självständigt begränsa, designa och skriva ett kurs-PM inom den specificerade tidsgränsen.

Innehåll

Freds- och konfliktforskningen uppstod som ett forskningsfält dedikerat till att förstå orsakerna till krig medan nutida freds- och konfliktforskning också fokuserar på konfliktlösning och fredsbyggande. Orsaker till fred är emellertid ett förbisett område. Detta är olyckligt då ett fokus på fredsorsaker kan generera djupgående förståelse rörande fred – likväl som krig – då ett sådant fokus gör att nya frågor ställs vilket kan framhäva viktiga variabler som tidigare har förbisetts. Empiriskt så är freds- och konfliktforskningen fokuserad på länder som befinner sig i konflikt, eller som tidigare genomgått konflikt vilket betyder att länder som aldrig har haft konflikt blir förbisedda. Dessutom så är det relativt outforskat varför vissa delar av ett land där det råder inbördeskrig klarar att hålla sig fredliga. Denna kurs angriper denna lucka och fokuserar på begreppet fred och orsaker till fred mellan och inom stater.

Kursen består av tre olika delar. Den första delen fokuserar på fredsbegreppet och hur det kan mätas. Den andra delen fokuserar på orsaker till mellanstatlig fred. I denna del kommer begrepp såsom security communities och zoner av fred vara centrala. I den tredje delen kommer orsakerna till inomstatlig fred studeras. En viktig komponent av detta delmoment är att granska förutsättningarna för samarbete mellan olika grupper. Slutligen så kommer kursen också granska varför vissa delar av ett land drabbat av inbördeskrig lyckas hålla sig fredliga.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande två punkter:

 • Ett avslutande skriftligt kurs-PM.
 • Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar.

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U). Två omtentatillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Boulding, Kenneth E Stable peace

  1978

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kemp, Graham Keeping the peace : conflict resolution and peaceful societies around the world

  2004

  Davies-Vengoechea, Ximena (2004). "A Positive Concept of Peace", pp 11-19 and Douglas P. Fry (2004). "Conclusion: Learning from Peaceful Societies", pp 185-204

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • de Waal, ; Alex, Advocacy in Conflict : Critical Perspectives on Transnational Activism (1)

  2015

  de Waal, Alex. 2015. "Genealogies of Transnational Activism", pp 18-44 and Schomerus, Mareike. 2015. "'Make Him Famous': The Single Conflict Narrative of Kony and Kony2012.", pp 142-163 and Hogle, Casey, Trisha Taneja, Keren Yohannes, and Jennifer Ambrose. 2015. "Conclusion: Reclaim Activism." pp 271-282

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallensteen, Peter Quality peace : peacebuilding, victory, and world order

  Johanneshov: MTM, 2017

  Chapter 1. pp. ix-xi, 1-29

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendium och annan litteratur tillkommer.