Kursplan för Isländska 2

Icelandic 2

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS093
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-07-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: Grundkurs i isländska om minst 6 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i isländska genom läsning av nyisländska texter. Den ska ge ökad färdighet i att förstå isländskt skriftspråk och fördjupade kunskaper i isländsk grammatik.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
• läsa prosatexter ur vanliga genrer (både skönlitteratur och facklitteratur) på isländska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel
• uttala isländska utan större fel
• skriva enkla meningar på isländska med relevanta hjälpmedel
• förstå klar och tydlig talad isländska och svara på enkla frågor
• översiktligt redogöra för huvudreglerna för de mest centrala huvudreglerna i isländska.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Texter

Ca 90 s., varav 75 s. skönlitterär text och 15 s. tidnings- och tidskriftstext. Skönlitterära texter och folksagor väljs i samråd med examinator ur:

Textkursen kompletteras med några tidskrifts- och tidningstexter, som väljs i samråd med examinator.

Läroböcker

 • Benediktsson, Hreinn Islandsk språk

  Ingår i:

  Andersson, Ingvar; Granlund, John Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid

  Malmö: Allhem, 1956-1978

  vol. 7 (1962) s. 486-493

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahlstedt, Karl-Hampus Isländsk dialektgeografi. Några synpunkter

  Ingår i:

  Scripta Islandica : Isländska sällskapets årsbok.

  (1958) s. 5-53

  Alternativ: Benediktsson. 1961-62.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hreinn Benediktsson, Icelandic dialectology

  Ingår i:

  Hreinn Benediktsson, Íslenzk tunga : Lingua islandica : tímarit um íslenzka og almenna málfraeði.

  (1961-62) s. 72-113

  Alternativ: Dahlstedt. 1958.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stefán Einarsson, Icelandic : grammar, texts, glossary

  7. pr.: Baltimore, Md.: Johns Hopkins U.P., 1945, pr. 1976

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Blöndal, Sigfús Halldórsson, Halldór; Benediktsson, Jakob Íslenzk-dönsk orðabók

  Rev. 1963: Reykjavik: 1920-24

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog.

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo: 1972-1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn; Simensen, Erik Norrøn ordbok.

  4. utg.: Oslo: Det Norske samlaget, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Leijström, Gunnar; Magnússon, Jòn; Jansson, Sven B. F. Isländsk-svensk ordbok.

  3., utvidgade uppl.: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1972

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aðalsteinn Daviðsson, ; Holm, Gösta, Svensk-isländsk ordbok. Saensk-íslensk orðabók

  Lund: Ekstrand, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Árni Bödvarsson, Íslensk ordabók handa skólum og almenningi.

  Ny och revid. utg.: Reykjavík, c 1983: 1983

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók.

  Reykjavík: Orðabók Háskólans, 1989

  Se bibliotekets söktjänst