Kursplan för Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi

Current Trends in Greek Philology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR014
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

- redogöra för den grekiska filologins mest centrala frågor i dagsläget;

- förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med hänsyn till grekisk filologi;

- sammanfatta och kritiskt analysera vetenskapliga artiklar med särskild hänsyn till problemformulering samt teoretiska och metodologiska antaganden;

- diskutera vetenskaplig etik och samhälleliga effekter av filologisk forskning.

Innehåll

Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden inom grekisk filologi.

Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt skriftlig inlämningsuppgift

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.