Kursplan för Modern slavisk språkvetenskap

Contemporary Slavic Linguistic Theory

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: Uppfyllt kraven för kandidatexamen i antingen polska, ryska, serbiska/kroatiska/bosniska eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra vad lingvistiken innebär i sin snävare betydelse (som fonologi, morfologi, syntax, semantik)
 • behärska den lingvistiska teorins grundläggande idéer
 • kunna självständigt tillämpa teorin på praktiska problem

Innehåll

Kursen syftar till att belysa några huvudlinjer i språkvetenskapens utveckling i synnerhet inom slavistiken fram till nutiden, representerade exempelvis av lingvister som R. Jakobson, A. Wierzbicka, I. Meltjuk och P. Sgall.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro/inlämningsuppgifter/salsskrivning/muntlig grupptentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Slaviska språk E1 som delkurs 5. Modern slavisk språkvetenskap.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.