Kursplan för Molekylärbiologins genombrott

Frontiers in Bioscience

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG044
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen ger en bas för att kunna förstå och diskutera den samhälleliga inverkan av banbrytande upptäckter inom molekylärbiologin.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva hur vetenskapliga kunskaper är underbyggda
 • översiktligt beskriva hur DNA styr celler, organismer och virus
 • översiktligt berätta hur DNA kan förändras för att skapa nya celler, organismer och virus
 • översiktligt beskriva applikationer av DNA-teknologi som berör cancer, smittsamma sjukdomar, genetiska sjukdomar och genetiskt modifierade organismer.

Innehåll

Vetenskapliga hypoteser och teorier. DNA och dess funktion. Omvälvande genombrott inom genteknologi och syntetisk biologi. Användande av CRISPR inom genterapi och genetiskt modifierade organismer (GMO). Forskning och tillämpningar inom cancerterapi och stamceller.

Undervisning

Föreläsningar, filmer, seminarier, litteraturstudier. Laboration där kursdeltagarna får bereda DNA.

Examination

För godkänt fordras aktivt deltagande i seminarier och laboration (4 hp) och muntlig och skriftlig presentation av individuellt litteraturprojekt (6 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Liljeruhm, Josefine; Gullberg, Erik; Forster, Anthony C. Synthetic biology : a lab manual

  Se bibliotekets söktjänst

 • Watson, J. D. The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA

  Institutionen för biologisk grundutbildning, 1968