Kursplan för Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning

Natural Computation Methods for Machine Learning

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL073
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 15 hp matematik och 60 hp datavetenskap/systemvetenskap, varav minst 20 hp programmering/algoritmer/datastrukturer. 

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur, och varför, naturinspirerade beräkningsmetoder fungerar, förklara principer och visa exempel.
 • ställa upp och lösa typiska problem, genom egen implementation eller med hjälp av befintliga simuleringsverktyg, avgöra olika inlärningsmetoders tillämplighet för olika typer av inlärningsproblem, dvs. känna till metodernas styrkor och svagheter,
 • känna igen typiska effekter av dåliga val (problemuppställning och parameterval, till exempel) och utifrån detta avgöra hur resultaten kan förbättras,
 • planera ett öppet projekt så att det kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Kursen introducerar olika naturinspirerade beräkningsmetoder. Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen består av föreläsningar och litteratur om olika ämnen, inklusive (men inte begränsat till):

 • inlärningsparadigm (övervakad, oövervakad och kritikerledd inlärning),
 • artificiella neuronnät för klassificering, funktionsanpassning och klustring,
 • deep learning,
 • kritikerledd inlärning och tidsdifferensmetoder,
 • evolutionära metoder (genetiska algoritmer och genetisk programmering), och
 • svärmmetoder (myrkolonioptimering, partikelsvärmmetoder).

Den praktiska delen består av labbuppgifter och en självvald projektuppgift. Innehållet i projektuppgiften definieras av studenterna själva, men måste godkännas av kursläraren innan arbetet påbörjas. shapp

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (4hp), skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter (6hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1DT071 Maskininlärning eller 1DT022 Maskininlärning eller 1DT646 Artificiella neuronnät.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.