Kursplan för Praxisnära språkforskning

Practice-Related Language Research

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS214
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Kursen syftar till att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom fältet tillämpad språkvetenskap.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för relationen mellan allmän och tillämpad språkvetenskap samt den senares utveckling i ett teoretiskt och vetenskapshistoriskt perspektiv
 • förklara och värdera centrala teorier, begrepp och metoder inom olika delar av den tillämpade språkvetenskapen
 • identifiera aktuella problem inom den tillämpade språkvetenskapen
 • diskutera och värdera avancerade analyser av skriftlig, muntlig och datormedierad kommunikation
 • diskutera aspekter av tillämpad språkvetenskap både muntligt och skriftligt

Innehåll

Tillämpad språkvetenskap skiljer sig från allmän språkvetenskap genom sitt fokus på språk och kommunikation i autentiska situationer. Med utgångspunkt i vetenskaplig teori och metodik analyseras olika språkhändelser i syfte att förstå eller lösa problem relaterade till praktiskt handlande i autentiska kontexter. Som exempel kan nämnas analyser av samtal mellan läkare och patient, av interaktion via Internet mellan myndigheter och medborgare, av kommunikation på arbetsplatser. Inom ramen för kursen diskuteras studier av språk och kommunikation i olika samhällssektorer: skola och utbildning, den ekonomisk-tekniska sektorn, rättstillämpningen och byråkratin, sjukvården och socialomsorgen. Kursen syftar till att genom diskussion kritiskt granska och värdera studierna såväl vad gäller teori och metod som praktisk nytta, samt ge vidgade och fördjupade kunskaper inom fältet tillämpad språkvetenskap.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och uppgifter. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer. Kursen kan också studeras med enskild handledning.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Antaki, Charles Six kinds of conversation analysis

  Ingår i:

  Applied conversation analysis : intervention and change in institutional talk

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  S. 2-14, samt ytterligare en text som väljs i samråd med läraren.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cameron et. al., Deborah The Relations between Researcher and Researched : Ethics Advocacy and Empowerment

  Ingår i:

  Researching language and literacy in social context : a reader

  Clevedon: Multilingual Matters in association with the Open Univ., cop. 1994

  s. 18-25

  Skannas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evensen, Lars Sigfred Applied linguistics : towards a new integration?

  Sheffield: Equinox Pub., 2013.

  Enligt lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hermerén, Göran God forskningssed

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin; Nikolaidou, Zoe Writing about Caring : Discourses, genres, and remediation in elder care.

  Ingår i:

  Journal of Applied Linguistics and Professional Practice

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönn, Milda "Det är inte förrän man gör det som man förstår" : om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009

  Enligt lärarens anvisningar. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 48.) Finns i fulltext på Internet: http://www.praxikon.se/filer/Milda_Ronn_avhandling.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandlund, Erica et al The performance appraisal interview : An arena for the reinforcement of norms for employeeship

  Ingår i:

  Nordic Journal of Working Life Studies

  vol. 1 (2) (2011) s. 59-75

  S. 59-75. (Finns i universitetsbibliotekets elektroniska tidskriftsdatabas.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom läses översiktligt ett nummer av Journal of Applied linguistics and Professional Practice (finns i universitetsbibliotekets elektroniska tidskriftsdatabas.)