Kursplan för Namnforskning (avancerad nivå)

Onomastics (Master's Level)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV262
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen inklusive 60 hp svenska språket/nordiska språk, professionell svenska, svenska som andraspråk, eller motsvarande, vari Svenska språkets historia, 7,5 hp, eller motsvarande ingår. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • förklara och korrekt tillämpa för ämnet gängse termer och begrepp
 • identifiera och utnyttja relevant arkiv- och källmaterial på ett tillfredställande sätt
 • förklara och problematisera metoder, förhållningssätt, och prioriteringar vid tolkning och analys av namn
 • förklara vissa utvalda namns bildningssätt, etymologi, språkliga utveckling och innebörd
 • diskutera och redogöra för grunder och principer för ortnamns tillkomst utifrån begrepp som namnbildning, namnval, namnmönster, analogi och uppkallelse
 • resonera kring ortnamns och ortnamnsgruppers ålder och kontinuitet med stöd av relevanta språkliga och icke-språkliga metoder
 • redogöra för de vanligaste inbyggarbeteckningarna och deras funktion i ortnamnen
 • redogöra för efternamnsskicket och dess framväxt samt peka på skillnader mellan de nordiska länderna i detta avseende
 • redogöra för huvuddragen i förnamnens och binamnens användning med avseende på deras kronologiska, regionala och sociala variation

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om ort- och personnamnsskicket i Sverige: dess ursprung, framväxt, förändringar samt regionala och eventuellt sociala variation. Det nära sambandet mellan språk och samhälle betonas. Såväl huvudlinjer och generella tendenser som specifika detaljer lyfts fram för att illustrera och demonstrera namnforskningens skiftande uppgifter, frågeställningar och resultat. Kursen syftar också till att öka studentens förtrogenhet med onomastikens specifika metoder, material och arbetssätt samt ämnets förhållande till grannvetenskaperna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och seminarieövningar vid vilka studenterna förväntas genomföra egna litteraturreferat och presentationer av hemuppfifter samt delta aktivt i den allmänna diskussionen. Kursen kan dock även genomföras som egen läskurs med därefter anpassad examination.

Examination

Kursen examineras dels löpande genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar, dels genom enskild muntlig tentamen och/eller en inlämnad PM efter kursens slut. Om kursen genomförs som enskild läskurs avslutas den med enskild muntlig tentamen och en skriftligt PM.

Övriga föreskrifter

Beroende på tidigare studiegång kan kursdeltagare redan ha inhämtat delar av kurslitteraturen. Lämplig ersättningslitteratur anvisas då av examinator.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Baslitteratur

 • Andersson, Thorsten Olika egennamnskategorier - förenade och särskiljande drag

  Ingår i:

  Övriga namn : handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991

  Uppsala: NORNA-förl. : b Swedish Science Press [distributör], 1994

  (1994) s. 15-41

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Niclas; Levinson, Stephen C. Language and landscape : A cross-linguistic perspective

  Ingår i:

  Language sciences : an interdisciplinary forum

  Länk

  vol. 30 (2008) s. 135-150 (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christensen, Vibeke; Kousgård Sørensen, John Stednavneforskning. 1, Afgrænsning, terminologi, metode, datering

  København: Akad. forl., 1972

  S. 9-26, (27-162, översiktligt). (17 s., totalt 153 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fridell, Staffan Åse Wetås: Kasusbortfal i mellomnorsk : Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Anneopponent professor Staffan Fridell

  Ingår i:

  Norsk lingvistisk tidsskrift : NLT [Elektronisk resurs]

  2011-

  vol. 27 (2009) s. 340-348 (9 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Langendonck, Willy van; Van de Velde, Mark Names and grammar

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 17-38 (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström, Staffan Names and meaning

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 39–51 (12 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Park, Hyeon-Sook Structural characteristics of proper nouns in Korean–Swedish discourse

  Ingår i:

  The international journal of bilingualism : cross-disciplinary, cross-linguistic studies of language behavior

  Länk

  vol. 10 (2006) nr. 1 s. 17–36 (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stefani, Elwys de Names and discourse

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 52–66 (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stefani, Elwys de The (im)morality of disease names: COVID-19

  Ingår i:

  Nordisk tidskrift för socioonomastik

  Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2021-

  vol. 1 (2021) s. 61–84 (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wetås, Åse Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale

  Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultetet, 2008

  S. 4-47, 361-367 (50 s.)

  Obligatorisk

Ortnamn

 • Ainiala, Terhi Names in society

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 371-381 (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Coates, Richard Names and Historical Linguistics

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 525-539 (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Entrepreneurial Naming and Scaling of Urban Places: the Case of Nya Hovås. Preprint to appear in The Economy in Names. Values, Branding and Globalization, proceedings from the conference “Names in the economy 6” celebrated at Uppsala University in June 2019 Järlehed, Johan; Löfdahl, Maria; Milani, Tommaso; Nielsen, Helle Lykke; Rosendal, Tove

  The role of language in segregation and gentrification processes: Linguistic landscapes in Gothenburg, 2020

  Länk

  Obligatorisk

 • Fridell, Staffan Stilistisk variation i ortnamn

  Ingår i:

  Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  (2010) s. 94-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gräslund, Bo Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning : med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård

  Ingår i:

  Namn och bygd : tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

  2010 (98), s. [45]-63 : ill.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfdahl, Maria; Wenner, Lena Angered : En stadsdel och ett språk i förändring

  Ingår i:

  Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  (2010) s. 52-72 (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Puzey, Guy Linguistic landscapes

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 395-411 (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandst, Line Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension: en stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum

  Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2016

  Länk

  S. 26-37 (11 s.)

  Obligatorisk

 • Taylor, Simon Methodologies in place-name research

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 69-86 (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vikstrand, Per Järnålderns bebyggelsenamn : om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälarlandskapen

  Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2013

  S. 7-24, 76-84 (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

En regional undersökning (ca 30 s.), efter överenskommelse med examinator.

Personnamn

 • Aldrin, Emilia Att skapa kön. Könsmönster och könsroller i nyskapade förnamn. I: Innovationer i namn och namnmönster: Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. Redigerade av Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner.

  Norna-förlaget, 2015

  S. 36-52 (16 s.)

  Obligatorisk

 • Aldrin, Emilia Names and identity

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 382-394 (12 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aldrin, Emilia Namnval som social handling: val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007-2009

  Seminariet för nordisk namnforskning, 2011

  Länk

  S. 44-69, 199-224 (50 s.)

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Personnamn och genus

  Ingår i:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  S. 11-29 (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eva, Brylla Bynames and nicknames

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 382-394 (12 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gräslund, Anne-Sofie "Gud hjälpe nu väl hennes själ" : om runstenskvinnorna, deras roll vid kristnandet och deras plats i familj och samhälle

  Ingår i:

  Tor : meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker

  22(1988/1989), s. 223-244

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustafsson, Linnea Moderna vardagliga binamn i Sverige

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2016

  S. 26-32, 49-75 (32 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jesch, Judith Runic Inscriptions and Social History

  Ingår i:

  Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions : Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1994

  s. 149-162

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Magnus Hårds dotter och Gillögs son

  Ingår i:

  Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  s. 115-135

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leibring, Katharina Given names in European naming systems

  Ingår i:

  The Oxford handbook of names and naming

  Oxford: Oxford University press, 2016

  (2016) s. 199-213 (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modéer, Ivar Thors, Carl-Erik; Sundqvist, Birger Svenska personnamn : handbok för universitetsbruk och självstudier

  3. uppl., [bibliografin kompletterad och omarbetad av Sigurd Fries]: Lund: Studentlitteratur, 1989

  S. 12-44, 61-67 (38 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundström, Agneta Binamn i Arboga stads tänkebok

  Uppsala: Uppsala universitet, 2015

  S. 9-18, 30-54 (33 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk