Kursplan för Molecular imaging med fokus på PET

Molecular Imaging with Focus on PET

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK285
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2017-09-21
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp inklusive 60 hp kemi alternativt 60 hp biovetenskap samt har genomgått alla kurser på termin 1-7.
  För studerande inom biomedicin- och läkarprogrammen samt för studerande inom kandidatprogrammen i molekylärbiologi respektive bioteknik krävs 135 hp inom programmet inklusive 60 hp biologi.
  Studenter som är antagna till masterprogrammet i läkemedelsutveckling är behöriga att läsa kursen.
  Annan utbildning bedöms individuellt.
  Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FK185.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• redovisa de fysikaliska processerna bakom radionuklidteknikerna PET och SPECT

• redogöra för de vanligaste metoderna för radioaktiv märkning av spårmolekyler

• planera och utvärdera experiment med de vanligaste in vitro-metodikerna inom MI (bindingsförsök på celler eller vävnadshomogenat samt autoradiografi)

• planera och utvärdera in vivo-studier för visualisering av biologiska processer med radioaktivt märkta spårsubstanser

• visa förståelse för grunderna inom kvantifiering av biologiska processer med hjälp av MI

• diskutera hur MI kan appliceras inom läkemedelsutveckling

• redogöra för hur PET och SPECT används kliniskt

Innehåll

Molecular imaging (MI) är i grunden ett multidisciplinärt område. För fördjupad förståelse av metoden krävs att kursen belyser samtliga delar av kedjan från fysiken bakom instrumenten, via inmärkning av molekyler, validering av dessa in vitro och in vivo, till att exemplifiera de frågeställningar som bäst besvaras av MI. Kursen behandlar radiokemi för utveckling av spårmolekyler, prekliniska metoder för in vitro validering av spårmolekyler, preklinisk in vivo imaging med PET- och SPECT-spårmolekyler, bildanalys och bildhanteringsverktyg, spårmolekylers farmakokinetik, kvantifiering och modellering, PET som redskap för läkemedelsutveckling samt klinisk användning av PET, t.ex. inom neurologi, onkologi, kardiologi, metabola sjukdomar och psykiatri.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Samtliga moment kommer att ges på engelska.

Obligatoriska moment: Kursstart, laborationer och seminarier.

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. Laborationstillfällen och seminarier är obligatoriska och närvaro på dessa krävs för examination. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Kurslitteratur:

Tarik F. Massoud and Sanjiv S. Gambhir: Molecular imaging in living subjects: seeing fundamental biological processes in a new light. Genes and Development, 2003.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.