Kursplan för Introduktion till jordens fysik och dynamik

Introduction to the Physics and Dynamics of the Earth

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE060
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N, Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva plattgränsernas grundläggande förhållande och utveckling över tid.
 • beskriva jordens magnet- och tyngdkraftsfält och hur det kopplas till jordens form och inre struktur.
 • förklara hur jordbävningars mekanismer kan kategoriseras i strike-slip, normal och revers utgående från globala observationer av seismiska vågor.
 • redogöra för utvecklingen och dynamiken bakom jordens subduktionszoner, mitt-oceaniska ryggar, kontinentalsocklar och sedimentära bassänger.

Innehåll

Plattektonik. Jordens magnetfält och paleomagnetism. Jordens bildning. Dateringsmetoder och radioaktiva isotoper. Jordens form, tyngdkraftfält, geoiden, och isostasi. Seismicitet, källmekanismer, seismiska vågtyper. Konvektion i jordens mantel och kärna. Jordens sammansättning från kärna till litosfär. Struktur och bildning av oceanisk och kontinental jordskorpa.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och inlämningsuppgifter (1 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.