Kursplan för Bibelhebreisk prosa

Biblical Hebrew Prose

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HE206
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Bibelhebreiska IV, 7,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som delkurs inom 5HE250 Hebreiska B och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Hebreiska i kandidatexamen.

Mål

För att erhålla betyg G ska studenten efter avslutad kurs i tillägg till de i Bibelhebreiska I – IV angivna målen minst kunna:

- redogöra för de viktigaste modellerna för syntaktisk analys;

- kunna penetrera valda problem med hjälp av standardarbeten i hebreisk språkvetenskap.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination och/eller skriftligt slutprov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.