Kursplan för Estetikens grunder och historia: Vad är estetiskt värde?

The Foundations of Aesthetics: What is Aesthetic Value?

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES049
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Mål

Kursens syfte är att dels tematiskt belysa estetikens idéhistoria från antiken till nutid, dels att presentera estetikens mest betydelsefulla filosofiska frågeställningar och inriktningar. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till teorier och argument
 • läsa och förstå text som innehåller någon grad av historisk analys och filosofiska argument
 • redogöra för övergripande förståelse av estetikens utveckling från antiken fram till nutid
 • redogöra för huvudinriktningarna inom estetikens historia
 • ha grundläggande kunskaper om filosofisk estetik
 • analysera styrkor och svagheter i de teorier vi studerar
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser

Innehåll

Kursen ger en översiktlig framställning av det mest centrala begreppet inom estetiken genom att presentera dess utveckling och roll inom olika filosofiska diskussioner. Eftersom skönhetens vikt och värde historiskt ofta förknippats med dess känslomässiga, kognitiva och moraliska innehåll, studeras även dessa samband. Är konsten en källa till kunskap? Är skönheten en symbol för det goda?

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och/eller genom examinerande seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

Undervisande lärare gör ett urval bland följande verk: