Kursplan för En Satans idéhistoria

Satan in the History of Ideas

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT396
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bibelvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-24
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Mål

Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om satansgestalten från den hellenistiska perioden fram till mitten av 600-talet genom att utveckla sin förmåga att analysera antika texter och deras receptionshistoria.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • Visa förtrogenhet med antika texter som tillkommit i olika judiska och kristna sammanhang.
 • Redogöra översiktligt för satansgestaltens utveckling från 300-talet före vår tideräkning till 600-talet efter vår tidräkning.
 • Kritiskt diskutera och analysera dessa utvecklingar i ljuset av deras sociala och historiska kontext.
 • Analysera senare tids reception av antika idéer om Satan samt resonera kring vilka konsekvenser de olika tolkningarna medfört.
 • I text genomföra egna tolkningar, samt ge argument för dessa som kritiskt kan prövas av andra läsare.

Innehåll

Från den hellenistiska perioden fram till mitten av 600-talet möter vi inte bara en gudsbild i förändring utan också en framväxande föreställning om gudomliga motståndare. Flera forskare har till och med föreslagit att det är först under denna tid som den klassiska bilden av Satan växer fram och utvecklas i dialektik mellan grekisk-romerska, judiska och kristna traditioner. Kursen En Satans idéhistoria undersöker djävulsgestaltens olika roller och funktioner under denna tidsperiod. Hur kom Satan att utvecklas från att vara en av Guds underhuggare till att bli hans värsta motståndare? Vilken roll spelade föreställningar om Satan och demoner i tidig judisk och kristen konstruktion av motståndare?

För att besvara dessa och liknande frågor utforskar vi satansgestalten i källtexter. Under kursens gång undersöker vi också hur romerska skräckhistorier om kristen kannibalism kom att omgestaltas som kristen anti-semitisk propaganda om judiska djävulsmässor. Vi utforskar även den förändrade guds- och satansbildens teologiska implikationer. Bland annat tittar vi på hur judiska och kristna texter i allt högre grad låter satansgestalten ta ansvaret för moraliskt tvivelaktiga episoder som tillskrivs Gud i den Hebreiska Bibeln. Vi följer också satansgestalten in i de mystiska traditionerna och i folklig praxis, där demonfångare och amuletter ger ledtrådar till den visuella gestaltningen av Satan. Vi ägnar även ett seminarium åt att diskutera hur antika uppfattningar om demoner har kommit att påverka samtida gestaltningar i film och populärkultur.

Undervisning

Kursen är nätbaserad och genomförs i en lärplattform. Studenterna fullgör, inom angiven tid, uppgifter och obligatoriska seminarier enligt lärarens instruktioner. Vid seminarierna gör studenterna skriftliga redovisningar av uppgifter som anknyter till kurslitteraturen och de texter som studeras på kursen. Dator med Internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen.

Examination

Examinationen på kursen utgörs av följande moment:

 • Arbete med källtext, 3 hp, VG/G/U
 • Skrivning, 3 hp, VG/G/U
 • Obligatoriska seminarier, 1.5 hp, G/U

Övergångsbestämmelser

Studenter som läst denna kurs har möjlighet att tentera kursen enligt denna kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan.

Övriga föreskrifter

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brakke, David Author Demons and the Making of the Monk : Spiritual Combat in Early Christianity

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harari, Yuval; Design Jewish Magic before the Rise of Kabbalah

  Wayne State University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pagels, Elaine H. The origin of Satan

  1. ed.: New York: Random House, cop. 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosen-Zvi, Ishay Demonic Desires : Yetzer Hara and the Problem of Evil in Late Antiquity

  University of Pennsylvania Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar och primärtexter enligt lärares anvisningar

  Teologiska institutionen,

  Obligatorisk