Kursplan för Statistisk kvalitetsstyrning

Statistical Quality Control

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG286
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  15 hp inom Industriell teknik, inkl. Kvalitetsteknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för sannolikhetsbegreppet,
 • tillämpa olika läges- och spridningsmått,
 • presentera statistisk information i olika former,
 • kritiskt analysera användningen av statistik och diagram,
 • utföra grundläggande sannolikhetsberäkningar och analyser på normal-, binomial-, poisson- och exponentialfördelad data,
 • identifiera och hantera olika typer av variation,
 • tillämpa styrdiagram för normalfördelad data,
 • redogöra för syftet med försöksplanering och kunna genomföra fullständiga faktorförsök.

Innehåll

Läges- och spridningsmått, sannolikheter, visualisering med hjälp av olika diagram. Normal-, binomial-, poisson- och exponentialfördelning. Statistisk kvalitetsstyrning, styrdiagram, kapabilitet och grunderna i försöksplanering, samt hantering av data och beräkningar med datorstöd.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och laborationer (3 hp). Skriftligt prov (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG259 Tillämpad variation och statistik inom kvalitetsutveckling.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Helbæk, Morten Statistik i ett nötskal

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  5., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk