Kursplan för Introduktion till molekylärbiologi, genetik och evolution

Introduction to Molecular Biology, Genetics and Evolution

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB439
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen inklusive 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap.
   
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för biomolekylers och makromolekylers struktur och funktion.
 • beskriva genomstruktur och organisation, överföring av genetisk information, källor till genetisk variation och dess konsekvenser för fitness. 
 • beskriva cellens struktur och reglering i prokaryota och eukaryota celler
 • beskriva cellcykeln, ämnesomsättning och energiproduktion i celler 
 • redogöra för ett antal moderna molekylärbiologiska metoder för molekylära och genetiska problemställningar 
 • beskriva de evolutionära processer och mekanismer som ger upphov till variation i genom
 • redogöra för biodiversitet, och hur denna är organiserad.
 • tolka fylogenetiska träd. 
 • läsa och kritiskt utvärdera vetenskapliga artiklar och diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av genteknologi.

Innehåll

Livets grundläggande kemi: kemiska bindningar och biomolekyler. Överföring av genetisk information på molekylär nivå från gener till protein: DNA-replikation, DNA-reparation, rekombination, transposition, transkription, translation, och genreglering. Genom och dess struktur: kromosomer, plasmider, plastider och mitokondrier. Arv/överföring av genetisk information: meios, fortplantning, klassisk genetik och extrakromosomal nedärvning, samt genetisk överföring i bakterier och virus. Genomets evolution: källor till variation – mutationer och rekombination, samt effekter av naturligt urval och slump på hur genomet evolverar över tid. Cellstruktur, mångfald och kommunikation. Energiproduktion och kemiska processer i celler: cellandning, fotosyntes och ämnesomsättning. Olika livsformer från ett biologiskt och evolutionär perspektiv. Genträd och artträd, homologi. Variation mellan genom, dess konsekvenser och orsaker. Genteknologi: introduktion till moderna metoder, t.ex. restriktionskartläggning, kloning, reglering av genuttryck för att överproducera specifika proteiner, DNA-sekvensering, PCR, samhälleliga aspekter och etiska överväganden. Utvärdera styrkor och begränsningar i data: kritiskt analysera experimentella data och vetenskaplig litteratur.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaborationer, seminarier och demonstrationer.

Examination

Molekylärbiologi och genetik: Skriftligt prov (8 hp) samt praktiska moment (aktivt deltagande vid seminarier och redovisning av seminarieuppgifter) (2 hp). Evolution: Skriftligt prov (3hp), aktivt deltagande vid seminarier (1hp), samt datorlaborationsrapporter (1hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.