Kursplan för Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi

Cultural Heritage and the Uses of History: Concepts and Perspectives

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt redogöra för och reflexivt förhålla sig till begreppen kulturarv och historiebruk, deras historia, betydelser och användningar,
 • ge konkreta exempel på hur och inom vilka områden det förflutna brukats i historia och nutid,
 • på ett kritiskt sätt redogöra för vilka värden kulturarv och historiebruk kan tillskrivas, uttrycka och upprätthålla, och hur det påverkar processer i kultur och samhälle i en allt mer globaliserad värld, samt
 • kunna samla in och kritiskt diskutera ett eget empiriskt material utifrån kritiska perspektiv på kulturarv och historiebruk.

 

Innehåll

Med utgångspunkt i en mångvetenskaplig begreppsapparat med tyngdpunkt i etnologi och folkloristik, behandlar kursen kulturarvsproduktion och historiebruk ur ett kritiskt, reflexivt perspektiv. Kulturarvsbegreppets framväxt och institutionalisering i vår samtid diskuteras, liksom historiebruk såväl i vår egen tid som i det förgångna. Begreppens politiska, etiska och moraliska dimensioner diskuteras genom konkreta exempel, dels hämtade ur forskningslitteraturen, dels från studentens egen närmiljö. Teman som romerskt historiebruk, traditioner, minne, museilandskapets förändringar och en ökad konfliktnivå kring kulturarv i vår tid, kan behandlas.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.