Kursplan för Etnografi

Ethnography

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KA426
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturantropologi A1N, Etnologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i antropologisk och etnologisk metod för datainsamling och analys. Speciell tonvikt läggs vid etnografisk datainsamling. Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

 • förstå och förklara grundläggande etnografi och andra antropologiska samt etnologiska metoder för datainsamling och analys.
 • kritiskt värdera och välja de metoder som passar specifika forskningsfrågor och fält
 • förbereda och praktiskt använda etnografiska metoder
 • sammanföra fältdata, skriva effektiva fältanteckningar och intervjuprotokoll
 • förklara hur fältdata och teori förhåller sig till varandra och ge praktiska exempel på detta.

Innehåll

Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag om deras praktiska leverne. Med utgångspunkt i etnografi ger denna kurs även studenten möjlighet att bekanta sig med närliggande och kompletterande metoder som används inom antropologisk och etnologisk forskning.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, fältövningar, handledning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen. Kursen betygssätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd eller i förekommande fall Väl godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Davies, Charlotte Aull Reflexive ethnography : a guide to researching selves and others

  2. ed.: London: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehn, Billy; Löfgren, Orvar; Wilk, Richard R. Exploring everyday life : strategies for ethnography and cultural analysis

  Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, cop. 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Emerson, Robert M.; Fretz, Rachel I.; Shaw, Linda L. Writing ethnographic fieldnotes

  2. ed.: Chicago: University of Chicago Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frykman, Jonas; Gilje, Nils Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of culture

  Lund: Nordic Academic Press, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digital ethnography : principles and practice Pink, Sarah; Horst, Heather; Postill, John; Hjorth, Larissa; Lewis, Tania; Tacchi, Jo

  1st edition.: London: SAGE, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk