Kursplan för Informationssystem C: Objektorienterad programmering II

Information Systems C: Object-Oriented Programming II

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS062
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  52,5 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp objektorienterad programmering.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Förklara centrala begrepp inom objektorienterad modellering och design.

• Avancerade objektorienterade programmeringstekniker.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Självständigt utveckla avancerade objektorienterade program.

• Förstå och tillämpa event-driven programmering vid objektorienterad programmering.

• Tillämpa design patterns vid programutveckling.

• Behärska .NET-plattformens centrala delar.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Utvärdera olika programmeringsteknikers lämplighet vid programutveckling.

Innehåll

• Programmeringstekniker som delegater, events, lambdauttryck m.m.

• Nya tekniker inom .NET plattformen, exempelvis LINQ för effektiv utsökning av datamängder.

• Objektorienterad modellering och design, design patterns.

• Strukturerad felhantering i program.

• Fördjupning beträffande generiska datatyper och interfaces.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, skriftlig tentamen samt projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.