Kursplan för Concept art

Concept Art

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD520
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 7,5 hp inom områdena gestaltning/grafisk design, interaktiva medier eller kultur och media
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier 

Mål


Kursens mål är att ge studenten kunskaper och färdigheter i 2D-datorgrafik inom konvergerande medier. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Redovisa teoretiska kunskaper inom gestaltning i konvergerande medier och om hur dessa tillämpas för att skissa, utveckla och beskriva en idé och dess konstnärligt utseende och utformning
 • redovisa kunskaper och färdigheter inom konstnärlig visuell kommunikation av spelidéer, teman och koncept med hjälp av linje, form, färg och rumslig gestaltning,
 • analysera, sortera och bearbeta referensmaterial och framställa informativa skisser av karaktärer och miljöer, visa förmåga att redogöra för sina etiska val och estetiska resultat samt beskriva den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, samt
 • visa förmåga att inom utsatt tid formulera och lösa uppgifter med relevans för kursens innehåll och med 2D-digitala verktyg genomföra visuella gestaltningar.

Innehåll

Kursen ger en övergripande inblick i grafisk konceptutveckling för spel där fokus läggs på arbetsprocessen med visuell idéutveckling. Kursen behandlar hur man lägger den grafiska grundstenen till en idé för tillämpning i en spelproduktion. Kursen behandlar praktiskt ljus- och, karaktärsformgivning samt grundläggande visuell utveckling av spelmiljöer. Kursen ger också teoretiska kunskaper inom visuell kommunikation och gestaltning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och uppgifter

Examination

Examination sker i form av uppgifter under kursens gång. Betygsättningen grundar sig på i vilken grad inlämningarna visar en förståelse och tillämpning av det teoretiska, tekniska och konstnärliga innehållet i kursen som anges i målen och kraven för varje uppgift. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på merparten av redovisningarna samt på den avslutande uppgiften.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

 

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar delvis Concept Art (5SD500, 5SD007, KGK739 (Högskolan på Gotland))

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Sandberg, Leo Imagine : creating art for entertainment

  Stockholm: Fabpics, [2009]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Block, Bruce A The visual story : creating the visual structure of film, TV and digital media

  2nd ed.: Amsterdam: Focal Press/Elsevier, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Schoolism.com Painting with Light and Color with Dice Tsutsumi and Robert Kondo Together with articles, films and online content which the teacher will provide.