Kursplan för Interaktivt berättande

Interactive Storytelling

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD059
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-11-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  30 hp i speldesign

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som friståendekurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign, Kandidatprogram i Speldesign och Programmering, Kandidatprogram i Speldesign och Grafik samt Kandidatprogram i Spedesign och Projektledning.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • på ett reflekterande sätt beskriva interaktivt berättande och grundläggande narratologiska teorier,
 • förklara grundprinciperna för interaktivitet och agency ur ett teoretiskt perspektiv,
 • förstå det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter,
 • designa och skapa berättelser med förgrenande struktur, samt
 • känna till grundläggande principer för visuellt berättande.

Innehåll

Kursen har en tvärvetenskaplig bas och bygger främst på idéer från områden inom etnologi, litteraturvetenskap och speldesign. Den ger grundläggande kunskaper om interaktivt berättande i teori och praktik. Kursen betonar det senare med eget skapande som ett centralt inslag.

Kursen behandlar berättandets roll och funktion ur ett kulturellt perspektiv. Den ger en introduktion till narratologi och andra litteraturteoretiska modeller och metoder. Vidare utreds nyckelbegreppen interaktivitet och agency liksom det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter. Kursen omfattar därtill en fördjupning i metoder för skapandet av interaktivt berättande gällande exempelvis narrativa strukturer (linjära och förgrenande), dramatiserad karaktärsdesign, mekanismer för interaktiv dialog, datorgenererande intriger och visuellt berättande (grundläggande filmteori).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops med aktiv studentmedverkan. Därutöver utför studenterna eget arbete, individuellt eller i grupp.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en avslutande reflekterande PM. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Adams, Ernest Fundamentals of game design

  3rd ed.: Berkeley, CA: New Riders, c2014.

  Kapitel 11, "Storytelling"

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar

Gamasutra column, "Sandbox Storytelling" Ernest Adams. Available here: http://www.gamasutra.com/view/feature/6039/the_designers_notebook_sandbox_.php

Gamasutra column, "Three Problems for Interactive Storytellers" Ernest Adams. Available here: https://www.gamasutra.com/view/feature/3414/the_designers_notebook_three_.php

Artiklar

Gamasutra column, "Replayability, Part One: Narrative" Ernest Adams. Available here: https://www.gamasutra.com/view/feature/3074/replayability_part_one_narrative.php

Gamasutra column, "In the Beginning Was The Word", Ernest Adams. Available here: https://www.gamasutra.com/view/feature/2832/the_designers_notebook_in_the_.php