Kursplan för Pierre Bourdieus utbildningssociologi

Pierre Bourdieu's Sociology of Education

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK086
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • relatera till varandra centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i Pierre Bourdieus utbildningssociologiska studier
 • analysera förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier och diskutera utvecklingslinjerna i studierna
 • använda några av de centrala begreppen i en analys av ett utbildningssociologiskt problem och motivera val av begrepp

Innehåll

Kursen avhandlar Pierre Bourdieus utbildningssociologi och tar utgångspunkt i de centrala utbildningssociologiska studierna.

Tonvikten ligger vid

 • centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna
 • förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier
 • användandet av begreppen i analys av utbildningssociologiska problem

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bourdieu, Pierre Homo academicus

  Paris: Éd. de Minuit, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps

  Paris: Minuit, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre Méditations pascaliennes

  Paris: Seuil, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement

  Paris,c 1970: 1970

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude Les héritiers : les étudiants et la culture

  Paris, c 1964: 1964

  Eng. översättning: The Inheritors. French students and their relation to Culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979 (108 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk