Kursplan för Latinsk paleografi med kodikologi

Latin Palaeography with Codicology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA050
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-01-17
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 45, 2017
 • Behörighet: Latin A, B, C och D (120 hp) eller Latin A (30 hp) tillsammans med minst 60 hp i annat historiskt eller språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-01-17.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i den latinska skriftens utveckling fram till ca 1600, kännedom om antik och medeltida bokhistoria samt övning i läsning av medeltidshandskrifter.

Efter genomgången utbildning förväntas studenten kunna:

* med hjälp av handböcker och förkortningslexika läsa och tyda medeltida handskrifter
* i stora drag redogöra för den latinska skriftens utveckling samt känna till de principer man använder vid dateringen av skrift
* i stora drag redogöra för antik och medeltida bokhistoria

Innehåll

Skrivmaterial och bokformer. Den västerländska skriftens historia. Den latinska skriftens historia i stora drag. Fördjupning på den senare medeltiden (den gotiska skriften). Antik och medeltida bokproduktion och bokspridning.

Undervisning

Undervisning består av föreläsnings- och övningsmoment. Studiebesök på Carolina Rediviva ingår. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförandet av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut. Inlämning av transkriptionsuppgift (gotisk kursiv, outgivet material, 5-10 sidor beroende på svårighetsgrad).

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kurslitteratur:

* Bischoff, B., Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1986 2:a upplagan, (äldre upplaga kan användas men bör inte citeras) eller i engelsk översättning: Latin Paleography. Antiquity and the Middle Ages, Cambridge 19902.
* Hedlund, M., "Kodikologi och handskriftskatalogisering", Föreläsningar i medeltidsfilologi, ed. J. Carlquist, Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet (MINS) 38, Stockholm 1992, 131-149.
* John, J.J., "Latin Paleography", Medieval Studies: An Introduction, ed. J.M. Powell, Syracuse, New York 1992 2:a upplagan, 3-81.
* Kleberg, T., Bokhandel och bokförlag i antiken, Stockholm 1962.
* Lemaire, J., Introduction à la codicologie, Louvain-la-Neuve 1989, Ch. IX, "La transcription des textes".
* Rouse, R.H. and M.A., "Codicology, Western European", Dictionary of the Middle Ages, 3 (1986), 475-477.
* Tjäder, J.-O. "Skrift, skrivande och skrivkunnighet i det romerska världsriket (med 9 planscher)", Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1981-1982, 83-127.

 
REFERENSLITTERATUR
Bibliografi:
* Mycket utförlig bibliografi hos Bischoff. Även John och Lemaire har bibliografier. Lemaire är mindre fyllig utom på sitt eget specialområde (kodikologin i snäv mening).
* Boyle, L.E., Medieval Latin Paleography, a bibliographical introduction, Toronto 1984.
* Tjäder, J.-O., Bibliografiska översikter i Eranos.
id., "Latin paleography in Sweden after the second world war. With a short appendix on Latin diplomatics," Un secolo di paleografia e diplomatica (1887-1986). A cura di Armando Petrucci e Alessandro Pratesi, Roma 1988, 281-306. (En historisk översikt som också är en "resonerande bibliografi" och behandlar all modernare svensk litteratur på området.)
* I MINS 38 (jfr ovan) finns dels en utförlig litteraturlista till hela boken, dels separata litteraturförteckningar till de enskilda ingående uppsatserna.
* Bibliografier finns även i Brown och Weijers (se nedan).
Löpande bibliografi i tidskriften Scriptorium.
* I Dictionary of the Middle Ages finns förutom Rouses artikel flera andra med titlar som "Manuscript Books", "Paleography", "Ink" osv. Alla har utförliga bibliografier.

Förkortningar:
* Cappelli, A., Lexicon abbreviaturarum ... Milano 1952 5:e upplagan (omtryckt flera gånger senare).


Planschverk att övningsläsa i:
* Brown, M.P., A guide to western historical scripts from antiquity to 1600, London, The British Library, 1990.
* Kirchner, J., Scriptura Latina Libraria, München 1970 2:a upplagan.
id., Scriptura Gothica Libraria, München and Wien 1966.
Thomson, S.H., Latin Bookhands of the Later Middle Ages 11-1500, Cambridge 1969.

Terminologi:
* Muzerelle, D., Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscripts, Paris 1985.
* Nomenclature des écritures livresques du IX aux XVI siècle (par) B. Bischoff, G.I. Lieftinck (et) G. Battelli, Paris 1954. (Obs! Den skrift som Lieftinck i Nomenclature kallade "bastarda" har han i förordet till Manuscrits datés Pays-Bas döpt om till "hybrida".)
* Weijers, O. (ed.), Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen-âge, Turnhout 1989.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.