Kursplan för Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning

Research Methods for Studies of Education

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE177
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-03-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: 60 hp i ett utbildningsvetenskapligt, humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • formulera en vetenskaplig forskningsfråga av relevans för undersökningar av utbildning
 • välja och värdera metod och tillvägagångssätt för att besvara vetenskapliga frågeställningar
 • samla in och redovisa relevanta data för ett antal analysmetoder, samt uppvisa kunskaper om hur insamlad data kan analyseras
 • relatera metoder till olika vetenskapsteoretiska traditioner
 • redogöra för forskningsprocessens olika steg och relationen mellan dem
 • göra forskningsetiska överväganden i relation till olika metodval
 • söka litteratur inom ett avgränsat forskningsfält

Innehåll

Introduktion till vetenskapsteori. Introduktion till kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och dataanalys, av relevans för undersökningar av utbildning. Forskningsdesign och forskningsprocess. Sökning av forskning relevant för undersökningar av utbildning. Forskningsetik, källkritik och källredovisning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops

Examination

Muntlig och skriftlig examination.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryman, Alan Social research methods

  Fifth edition: Oxford: Oxford University Press, 2016

  Därutöver tillkommer artiklar om totalt ca 100 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst